artikel

Stockholms sjöar är övergödda

De flesta av Stockholms sjöar är övergödda och många sediment har höga halter av miljögifter. Det visar en sammanställning av stadens vattenarbete. Kommunstyrelsen i Stockholm har beslutat om en strategi för att komma tillrätta med problemen. Tack vare miljömiljarden har en del projekt redan kunnat påbörjas.
Trots att staden under många år arbetat för att upprätthålla kvaliteten i Stockholms sjöar och vattendrag sker regelbundet påspädning av skadliga ämnen. Det är främst via dagvatten från trafiken och bebyggelsen som sjöarna tillförs metaller, skadliga organiska ämnen och även de näringsämnen som orsakar övergödningen.

– Därför har Vänsterpartiet som enda parti i Stockholm arbetat för att målsättningen för allt vattenarbete i Stockholm skall vara att varje sjö skall till 2015 vara restaurerad i enlighet med Vattendirektivets krav så att vattnet är klart, algblomningen borta och fisksamhället återskapat, säger Stellan Hamrin, vänsterpartist och ledamot i Stockholm Vatten AB.

-Bad och fiske skall vara möjligt i alla sjöar. Bräddning av avloppsvatten – som ibland kan vara nödvändig vid kraftiga regn – och utsläpp av dagvatten får enbart ske till vatten som tål denna belastning. Alla övriga utsläpp till Stockholms sjöar oh vattendrag måste upphöra. Alla sjöar skall uppfylla ovanstående krav, fortsätter Stellan Hamrin.

-Detta är fullt möjligt att uppnå med de medel som Vänsterpartiet tagit fram inom Miljömiljarden. Dessa pengar skall användas till att restaurera sjöarna, återskapa nedgrävda bäckar och se till att vatten från vägar och ledningsnät hamnar där det skall. De flesta andra områden i landet har redan restaurerat sina småsjöar och det är hög tid att Stockholm nu gör detsamma. Nu är det bara att sätta igång med den teknik som utvecklats på olika håll i landet, avslutar Stellan Hamrin.

Kopiera länk