artikel

Barnomsorg, grundskola och gymnasieutbildning

Vi har kämpat för att FNs barnkonvention tillämpas vid alla fullmäktigebeslut – barnen är vår framtid. Vi har även krävt könsuppdelad statistik i elevenkäter för att kunna upptäcka skillnader för flickor och pojkar redan på ett tidigt stadum.
En bra barnomsorg för alla barn

Vi vill minska barngruppernas storlek och då behövs det både fler lokaler och mer personal. Med fler lokaler finns också ökade möjligheter att få plats för alla om antalet barn som behöver plats ökar oväntat och kraftigt som under förra året.
Med den satsning som nu gjorts på personaltätheten har vi nått en bra nivå, men några ytterligare specialpedagoger kan behövas.

Vänsterpartiet anser att barnomsorgen har en mycket viktig roll att spela när det gäller barnens språkutveckling. Därför bör personalen ha god tid på sig att stimulera varje barn på rätt sätt. Personalen behöver också jobba efter en pedagogisk metod och få möjlighet att planera ordentligt. Vilken metod som används bestäms bäst av personal och föräldrar. Målet att alla barn skall utvecklas efter sin egen potential är dock gemensamt för all verksamhet.

För att kunna göra detta behöver vi styra över en större del av resurserna till de barn som behöver det mest och öka den behovsprövade delen av ersättningen till förskolorna.

Det skall också råda jämlika villkor mellan kommunala och enskilda förskolor. Idag anser Vänsterpartiet att de enskilda gynnas av t ex momsersättningen.

Barnen skall inte drabbas om föräldrarna blir arbetslösa eller föräldralediga, därför skall alla barn ha rätt till fulltid inom barnomsorgen.

Öppna förskolor är en bra verksamhet som stöttar nyblivna föräldrar och stimulerar barnens utveckling, därför vill Vänsterpartiet att denna verksamhet finns i alla kommundelar. I några områden sker det genom sk familjecentraler och i andra områden genom öppen verksamhet och även genom speciell verksamhet för t ex adoptivbarn, ensamstående eller pappor.

Vänsterpartiet verkar för att få bort stereotypa könsroller och därför vill vi att barnomsorgen genom olika metoder arbetar aktivt med att befria barnen från könsrollstänkandet. Personalen bör utbildas i genuskunskap och särskilda genuspedagoger anställas i varje kommundel.

Vid sammansättning av barngrupper skall man sträva efter integration mellan barn som har svenska som modersmål och de som har ett annat språk som grund.

Satsa på skolan

Framför allt vill vi anställa fler lärare så att klasserna kan bli mindre. Vi vill ha max 20 elever per klass i de lägsta åldrarna och max 25 elever från år 4 till 9. Dessutom vill vi ha fler behöriga lärare och fler speciallärare, särskilt i de utsatta områdena, där andelen behöriga nu är lägre än i övriga kommunen. Skolor med många barn som har annat modersmål än svenska och de som har lägre utbildade föräldrar måste få mer ersättning för att kunna ge alla elever samma förmågor.

Den satsning på läsutveckling som pågår nu i våra skolor vill vi utveckla. Språket är det viktigaste verktyget för att ta till sig alla de kunskaper som barnen behöver. Därför vill vi ge extra resurser till de skolor med många elever som inte har svenska som modersmål.
Vi vill också stödja och utöka modersmålsundervisningen för att göra eleverna aktivt tvåspråkiga istället för passivt halvspråkiga. Den satsning Huddinge Kommun gjort genom att erbjuda modersmåls-undervisning under hela grundskoletiden (åk 1-9) är mycket bra, men behöver följas upp genom mer resurser.

För nyanlända flyktingbarn och andra som behöver det skall skolan också kunna erbjuda undervisning i t ex matematik på modersmålet så att eleverna snabbare klarar kunskapsmålen.

Vänsterpartiet vill förbättra övergångarna mellan förskolan och grundskolan samt från grundskolan till gymnasiet. Nu är det för stor skillnad mellan skolformerna och innehållet i undervisningen håller inte alltid ihop. Förskoleklasserna bör behålla mer av förskolans pedagogik och grundskolan bättre förbereda eleverna inför gymnasiet.

Vi vill ge betydligt större möjligheter för eleverna att påverka sin skolvardag. Som det nu är upplever förskolebarnen en större möjlighet att påverka än högstadieungdomarna. Detta trots att läroplanen och skolverket säger att eleverna bör få ett ökande inflytande i takt med att de utvecklas intellektuellt. Vi tror att ett ökat inflytande på lektionernas innehåll och upplägg ger mer motiverade elever och en mer demokratisk skola. Vänsterpartiet kräver därför att elevdemokratin måste stärkas, både i form av mer makt till elevråden och mer inflytande över undervisningen.

Vänsterpartiet ser också gärna en förbättring av föräldrarnas möjlighet att påverka skolan. I utsatta områden bör skolan stötta bildandet av föräldraföreningar och allmänt bör föräldrarnas delaktighet stärkas.

Vid utvecklingssamtal bör tolk anlitas om föräldrarnas kunskaper i svenska inte räcker till för att säkra en bra kommunikation.

Eleverna skall ha rätt till studiehandledning på sitt modersmål eller något av de nationella minoritetsspråken.

För att ge en möjlighet till ökad integration skall förberedelse-klasserna för nyanlända flyktingbarn placeras vid skolor med en majoritet av elever med svenska som modersmål.

När klasserna på en skola sätts samman är det mycket viktigt att integrationsaspekten väger tungt.

Tjejernas position på skolorna behöver stärkas bland annat genom kurser i feministiskt självförsvar på högstadiet. Ett ökat arbete från studievägledarna och all skolpersonal för att bryta könsbundna traditionella val till gymnasieskolan skall utvecklas.

Skolbarnomsorgen, också kallad fritids, har alldeles för lite resurser. Särskilt drabbar detta barnen i åldrarna 10-12 år. Vänsterpartiet vill ha en fördubbling av resurserna till fritidsverksamheten.

Överallt där det är möjligt skall skolorna organiseras så att de bildar F-9 skolor. Det vill säga att barnen kan gå i samma skola från förskoleklass till och med år 9. Tryggheten och samhörigheten blir större på sådana skolor och det går att arbeta med en sammanhållen pedagogik genom hela grundskolan.

Utveckla gymnasieskolan

Från och med nästa år, 2007, kommer alla elever att fritt få söka gymnasieutbildning och den mottagande kommunen måste acceptera ursprungskommunens kostnad. Detta innebär att det inte finns några hinder för ett fritt sökande för alla elever i Huddinge kommun. Vänsterpartiet anser att en gemensam gymnasieregion i Stockholm län bör bildas och det finns goda möjligheter att detta blir verklighet under de kommande fyra åren.

Gymnasieskolan måste få bättre möjligheter att ge extra stöd till ungdomar med särskilda behov. Därför skall en stödorganisation liknande den som finns för grundskolan med specialpedagoger, psykologer och skolläkare inrättas. Mer resurser behövs också ute på skolorna för att kunna ge den hjälp som behövs, därmed ökar också lärartätheten som idag är på en för låg nivå.

Eleverna på det individuella programmet skall få mer stöd för att kunna ta sig in på ett nationellt program eller börja i andra skolformer t ex folkhögskola.

Elevdemokratin måste förbättras både genom ökad makt för elevråden, men framför allt genom ett större elevinflytande över undervisningen. Gymnasieungdomar upplever att de kan påverka sin skolvardag i mindre grad än lågstadiebarn. Detta är tvärtemot vad skolverket och läroplanen säger och naturligtvis strider det också mot kommunens vision om delaktighet. Eleverna måste få större möjligheter att ha inflytande över lektionernas upplägg och innehåll.
En ordentlig undersökning skall göras för att se om det finns intresse bland eleverna att få majoriteten i en lokal skolstyrelse vid gymnasieskolorna.

Fler och fler av våra elever söker yrkesförberedande program i första hand. För att möta detta behov behöver vi bygga ut Sågbäcksgymnasiet med fler program och då kan även fler gemensamma utrymmen skapas där.

Huddinge kommun skall förbättra sina möjligheter att ta emot fler gymnasieelever som går ut på praktik, även det lokala näringslivet och landstinget behöver bearbetas för att skapa fler praktikplatser.

Kommunens uppföljningsansvar för ungdomar i åldern 18-20 skall skötas bättre. Det krävs aktiva insatser och bra uppföljning för att inga unga människor skall hamna utanför samhället.

Feministiskt självförsvar som metod för att stärka tjejerna skall införas på samtliga skolor och de elever som bryter de traditionella könsvalen av program behöver stöttas. Ett ökat arbete från studievägledarna och all skolpersonal för att bryta könsbundna traditionella val till högre utbildningar skall utföras.

Kandidat nr 6 på kommunfullmäktigelistan: Elisabeth Ulin Karlsson bor i Vårby Gård, sitter i Vårby Demokratiforum och är ledamot av förskole/grundskolenämnden samt ersättare i gymnasienämnden.

Kopiera länk