artikel

Kultur och fritid!

En tredjedel av Huddinge kommun är naturskyddsområde – skogar, sjöar, berg och ängar i gammal kulturbygd – en miljö att vara stolt över och vara rädd om. Vi har även en rikt kulturliv med teatergrupper och återkommande musikfestivaler. Under de senaste åren har vi även satsat stort på ungdomsidrotten.
Kultur- och fritidspolitik

En upplevelserik fritid med ett rikt kulturliv lär oss att kritiskt granska vår omgivning och våra förutsättningar och gör oss till hela människor. Det ger oss möjlighet till möten och ökar förståelsen mellan människor med olika bakgrund.
En meningsfull fritid måste komma alla till del och inte var beroende av plånbokens tjocklek. Vänsterpartiet vill satsa särskilt på dem som har de sämsta ekonomiska möjligheterna, som drabbats av arbetslöshet eller befinner sig i utanförskap.

Kommunen har ett expanderande föreningsliv, främst inom idrotten. Många barn och ungdomar söker sig dit. Den politiska majoriteten av (s), (v) och (mp) har också under mandatperioden satsat på utbyggnad av idrottsanläggningar och på ekonomiska förstärkningar i ytterområdena.

Men många barn och ungdomar hamnar utanför det organiserade föreningslivet av olika skäl – ekonomiska, sociala eller kulturella. I de invandrartäta områdena är föreningsdeltagandet inte så stort. Vänsterpartiet vill därför öka resurserna för fritidsgårdarnas verksamhet. Ökat öppethållande och större personaltäthet ger ökade möjligheter att nå de ungdomar, som hamnat i utanförskap. Vi vill även satsa på att bygga flera kvartersgårdar i de områden, som saknar eller bara har begränsad öppen verksamhet.
På de öppna verksamheterna möter ungdomarna personal, som ger trygghet, är kunnig och som kan visa på alternativ till kommersiell vålds- och skräpkultur.

Vänsterpartiet vill också bygga ut fältverksamheten. Fältassistenter i eftersatta områden ger möjlighet att hitta fram till de ungdomar, som annars kan vara svåra att nå.

En viktig öppen verksamhet är parkleken, där barn och ungdomar kan mötas i lek och samvaro utan krav, under överinseende av vuxna. Nu finns bara Rådsparkens speciella verksamhet i kommunen. Vänsterpartiet vill ge resurser till nya parklekar.

Majoriteten har under mandatperioden gett extra resurser till sommarverksamhet i Vårby, Flemingsberg och Skogås.
Vänsterpartiet vill bygga ut den verksamheten och även satsa på kolloverksamhet. Många barn och ungdomar i kommunen har inte råd och möjlighet att resa bort under sommarlovet.

Ett annat mycket viktigt område att öka den kommunala servicen på är mellanstadiefritids. Idag räcker inte resurserna för en bra verksamhet riktad till alla elever. Vänsterpartiet vill bygga ut skolbarnomsorgen för 10-12 åringar och ge alla barn en möjlighet till en utvecklande fritidsverksamhet efter skoltid.

Kommunen har en kulturskola med hög kvalitet. Men den når nästan bara medelklassens ungdomar. Vänsterpartiet vill ge möjlighet att bredda kulturskolan genom uppsökande verksamhet i ytterområden och genom att skolan finns på plats i varje geografiskt område. Det kräver utökade lärartjänster. Den höga avgiften hindrar också många med dålig ekonomi att delta. Avgiften måste därför sänkas. Utbudet skall också breddas med bild, dans, drama osv.

Det är viktigt att ta tillvara det rika, mångkulturella utbud, som finns i kommunen. Det för människor närmare varandra och motverkar segregation. Vänsterpartiet anser, att kommunen måste ge resurser till spontan kultur och tillhandahålla lokaler för kulturell verksamhet.

Vi vill också stödja kulturföreningar och projekt, som verkar för jämställdhet och integration samt de funktionshindrades föreningarnas kulturverksamhet.

Kandidat nr 5 på kommunfullmäktigelistan: Örjan Svedberg bor i Visättra, sitter som ersättare i Kultur o fritidsnämnden.

Kopiera länk