artikel

Miljö – Trafik – Bostäder

Vi måste alltid ha barn och funktionshindrade i åtanke när vi planerar och bygger nya bostadsområden. Tomtmark för bygge av nya förskolor ska prioriteras vid markplanering, miljöomtanken måste genomsyra all exploatering av kommunens mark.
Miljöpolitik

Vänsterpartiet stöttar fullt ut kommunens arbete med Agenda 21 och utvidgningen av naturskyddade områden. Nu är 33% av kommunens yta skyddad och detta är vi stolta över.

Vänsterpartiet använder försiktighetsprincipen vid all nybyggnation då stora delar av Huddinge kommun har stora kulturvärden med många värdefulla biotoper och fornlämningar. Bevarandet och vårdandet av dessa miljöer har en hög prioritet och den jungfruliga marken skall så långt det är möjligt få fortsätta vara orörd.

Sophantering är också något som Vänsterpartiet värnar om. Vi strävar ständigt efter att förbättra och förenkla för hushållen att sopsortera. Våra miljöstationer måste bli fler och skötas bättre.

Strandskyddet skall stärkas och informationen om vattenkvaliteten vid badplatser förbättras.

Dagvattenstrategin skall följas upp ordentligt och de åtgärder som behövs för att sjöarna inte skall bli förstörda skall genomföras.

Trafikmiljön

Under pågående mandatperiod har Huddinge kommun fått pris för att göra det säkrare för barn i trafiken. Kommunen har påbörjat ett tvåårigt arbete med 30-zoner vid skolor och andra utsatta platser för barn, som bör utvärderas och kompletteras med flera åtgärder för att få ner farterna.

Inför kommande mandatperiod skall vi fortsätta det intensiva arbete vi påbörjat med att bygga fler och mera säkerhetsfrämjande åtgärder för alla kommunens invånare såsom ytterligare cirkulationsplatser (rondeller), fler gång- och cykelvägar, bättre belysning där det behövs och fortsätta att bättre anpassa busshållplatser för funktionshindrade och barn.

Övergångsställen skall få bättre belysning och ljudmarkeringar samt anpassas efter behov med avsmalningar eller andra lämpliga åtgärder, vilket både ger säkrare trafik, men också en ökad trygghet.

Vissa vägsträckor, som idag lockar bilister att hålla för höga hastigheter skall byggas om med lämpliga åtgärder såsom ”gupp”, avsmalningar, övergångsställen, cirkulationsplatser eller andra lämpliga åtgärder för att få ned hastigheterna.

Vi vill fortsätta arbetet med trafiksäkerhet för att möjliggöra att funktionshindrade kan röra sig säkert i olika trafikmiljöer.

Bostadspolitik

Vänsterpartiet vill ha en blandad bebyggelse i alla kommundelar. Vi vill främst förtäta och bygga hyresrätter, men också nya områden med villor eller bostadsrätter behöver byggas.

Den sittande socialistiska majoriteten har planerat, påbörjat och byggt fler bostäder än någon annan majoritet i Huddinge kommun under modern tid. Det sjuder av byggaktivitet i rask takt, glädjande nog också hyresrätter, för första gången på många, många år.

Byggnadskapaciteten av lägenheter har ökats från 300 bostäder om året till 1200 idag, detta vill, och kommer, Vänsterpartiet att fortsätta med. Just nu skall 17 olika projekt börja byggas bl.a. Västra Balingsnäs, Kvarnbergsplan, Klockarvägen, Skogås, Norra Duvberget i Vårby Gård och Backenområdet i Glömsta

På nationell nivå vill vi starta en bostadsfond som subventionerar 20.000 nya hyreslägenheter om året. Maxhyran för en normaltrea byggd med detta bidrag blir 5.000 kronor i månaden.

Vänsterpartiet kommer att se till att bostäder, främst hyresrätter byggs i alla kommundelar genom förtätning av befintligt bestånd, men också i helt nya områden.

Det kommunala bostadsbolaget ska reservera lägenheter i alla kommundelar för nyinflyttade för att motverka segregationen i våra bostadsområden. En mångfald av boendeformer i alla kommundelar är också ett bra sätt att motverka segregationen.

I planeringen för bostäder måste alla aspekter vägas in på ett bättre sätt än idag. Barns, äldres, funktionshindrades och kvinnors behov skall vara en utgångspunkt för planering, inte en kontrollstation på slutet av processen.

Vänsterpartiet anser det viktigt att det byggs hyreslägenheter för att alla skall kunna få tillgång till en bostad. De som har pengar eller kan få banklån, kan idag köpa en bostadsrätt.

Denna bostadsrätts bostadskostnad (=hyra + ränta och amortering) är i dag ofta lägre än för en nyproducerad hyresrätt. Ungdomar och människor med tillfälliga, provanställningar, får inga banklån och måste hyra en dyr hyresrätt, eller bo kvar hos föräldrarna.

Vi skall därför se till att subventioner för byggande av hyresrätter kommer till stånd. Därmed utjämnas orättvisorna i boendekostnad mellan hyresrätter, bostadsrätter och villor.

Kandidat nr 8 på kommunfullmäktigelistan: Christer Johansson bor i Sörskogen, ledamot av Samhällsbyggnadnämnden.

Kopiera länk