artikel

Rättvisa – Jämställdhet – Demokrati

Huddinge kommun är väldigt utbredd geografiskt sett och har även stor spridning vad gäller ekonomiska och sociala resurser – vi vill att alla ska ha samma möjligheter!
Rättvis fördelning

Det viktigaste är att kommunens pengar går till de ställen där behoven är störst. För oss är det därför självklart att t ex skolor som har många nyanlända flyktingar eller elever med behov av särskilt stöd skall få mer pengar än en skola där barnen har välutbildade och integrerade föräldrar. Detta kallar vi för rättvis fördelning. Att ge alla barn samma resurser är inte rättvist eftersom behoven är olika.

Likadant är det inom äldre- och handikappomsorgen där den som har störst behov naturligtvis måste få mest hjälp.

Vi vill också fördela rättvist i förhållande till kön, så att män och pojkar inte får en större del av t ex idrottssatsningarna, socialtjänsten eller andra kommunala tjänster. Där det finns olika lön för män och kvinnor inom kommunen måste detta åtgärdas genast och lönerna i kvinnodominerade yrken höjas.

Vänsterpartiet vill också fördela pengar så att segregationen motverkas, vi vill satsa mer resurser i utsatta områden och ge alla samma förutsättningar för ett bra liv.

Huddinge Kommun måste också se till att följa alla de lagar och regler som finns inom socialtjänsten, omsorgerna och skolan. Vi skall också alltid ha ett barnperspektiv på hur vi fördelar pengarna så att barnens bästa blir ledstjärna.

När Vänsterpartiet har tvingats prioritera vid förhandlingar om budgeten så har vi alltid lyft fram barnen, de äldre och de utsatta.
Vilka investeringar kommunen skall satsa på bör invånarna i mycket större utsträckning få en chans att påverka. Vänsterpartiet vill utveckla och sprida sättet att jobba med ”Vårby rådslag” till alla delar av kommunen.

För ett jämställt Huddinge!

Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti men också ett feministiskt parti. Vi bekämpar såväl kapitalism som kvinnoförtryck. Att vara feminist är att erkänna att det finns hierarkiska strukturer som bygger på att män har den avgörande makten på alla nivåer i samhället och att mannen är en norm i samhället. Kvinnoförtryck förekommer både öppet och dolt. Det utövas både medvetet och omedvetet. Vänsterpartiet arbetar aktivt mot kvinnoförtryck och för jämställdhet mellan kvinnor och män på alla områden.

Vänsterpartiet har varit det parti som under många år idogt har krävt att det skall finnas ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter inom kommunen. Ett jämställdhetsråd har bildats i kommunen som skall peka på ojämställdheter inom förvaltningar och inspirera till ett nytt tänkande, men det behövs också en samordnare som kan stötta rådet och driva på arbetet.

Varje år delas på Vänsterpartiets initiativ ut ett jämställdhetspris till någon i kommunen som gjort ett bra jämställdhetsarbete. Vi tog också initiativet till att all statistik i kommunen skall vara könsuppdelad för att tydligare visa på de orättvisor eller olika villkor som finns.

Det finns en bra kvinnojour i Huddinge som kommunen skall fortsätta stödja men det är nödvändigt att all personal i kommunen känner till orsakerna bakom mäns våld mot kvinnor och vet hur man skall ingripa när man ser tecken på att det förekommer. Det behövs därför en kommunal handlingsplan mot våld i nära relationer.

Barn som har bevittnat våld i hemmet mot sin mamma behöver också hjälp med att bearbeta det trauma de har varit utsatta för.
Möjligheter skall även finnas för de män som erkänt att de har problem med sin aggressivitet att i kommunen få möjlighet till behandling.

Kommunpolitikerna i Huddinge skall också gå i täten för att protestera mot våld mot kvinnor, våldtäkter, prostitution och pornografi och göra allt för att minska dessa brott.

Huddinge kommun har på förslag av Vänsterpartiet beslutat att endast boka porrfria hotell när politiker eller tjänstemän bor på hotell eller är på konferensanläggningar.

Vi har tagit initiativ till att det införs möjligheter till att tjejer får lära sig feministiskt självförsvar i skolan och att man där tar itu med sexuella trakasserier i form av förolämpningar och annat.

Alla måste ha möjlighet att ha ett arbete som man kan försörja sig på. Många kvinnor arbetar ofrivilligt deltid. Vänsterpartiet har varit drivande i frågan att alla ofrivilliga deltider skall bort i kommunen. En stark offentlig sektor är nödvändig för att kvinnor skall kunna arbeta och studera. Särskilt för ensamförälder är detta viktigt. Vänsterpartiet anser därför att det är bättre att betala lite mer i skatt än att dra ner på välfärden i kommunen.

Många kvinnor har förslitningsskador och trötthetssymtom efter att ha arbetat länge i vård och omsorg. Vänsterpartiet fortsätter därför driva kravet på en allmän arbetstidsförkortning med oförändrad lön.

Männens löner ligger ofta högre än kvinnors. Det är därför viktigt att man kontinuerligt ser över hur olika arbeten är värderade och på det sättet får upp kvinnolönerna.

Forskning har visat att kvinnor rent generellt får färre insatser än män vid biståndsbeslut inom äldre- och handikappomsorg. Därför måste vi se till att kvinnor och män i Huddinge får samma slags insatser och bemötande. På daghem och i skolor skall krafttag göras för att flickor och pojkar inte bemöts utifrån gammalt traditionellt könsmönster utan att de har möjlighet att utvecklas fritt beroende på intresse och fallenhet.

I stadsplaneringen skall vi ta hänsyn till att kvinnor kan ha andra krav på miljö, arkitektur, vägar och kollektivtrafik än män.
Flickor skall ha lika möjlighet till fritidsverksamhet som pojkar.

Mer demokrati

Att göra samhället mer demokratiskt är en hjärtefråga för Vänsterpartiet. Vi vill utöka demokratin till att också gälla ekonomin och ser gärna en fördjupning av den politiska demokratin. Vårby rådslag är ett bra exempel på folklig förankring av politik och vi vill ha liknande processer i alla kommundelar när större investeringar skall göras.

Inom kommunens verksamhet skall invånarna vara med och påverka så mycket som möjligt, inom skolan vill vi öka elevdemokratin och inom äldreomsorgen är det de äldres egna behov som skall styra.

Demokrati innebär inte bara att alla har rätt att rösta vart fjärde år – utan även delaktighet, att man kan vara med och fatta beslut i viktiga ekonomiska och praktiska frågor om kommunens skötsel.

Under de senaste åren har antalet förtroendevalda fritidspolitiker minskat avsevärt, vilket innebär att allt färre individer har allt fler uppdrag, några få människor fattar alltså alla beslut. Och de flesta av dessa beslutsfattare är män mellan 50 – 64 år, precis som i resten av samhället. De som är underrepresenterade är kvinnor, äldre, unga och utlandsfödda – de grupper som egentligen utgör flertalet av våra innevånare. Den beslutande församlingen bör representera befolkningen – alltså procentuellt lika många kvinnor, invandrade, äldre och ungdomar som faktiskt lever och bor i kommunen. Men det är bara vi själva som kan påverka denna sammansättning genom att vara aktiva och delta i demokratiska arbetet.

Ett enkelt sätt att ta del av kommunens planer och förslag är att närvara vid Demokratiforums möten. Där avhandlas lokala frågor och de politiker som deltar bor i samma del av kommunen som du själv. Det är alltså inte ”någon långt borta” som hanterar en fråga som gäller ditt närområde. Du har också möjlighet att lyfta egna frågor på ett möte eller lämna in ett medborgarförslag om saker du vill förändra eller förbättra.

Under de senaste åren har många skandaler och avslöjanden om politiker framställts i massmedia. Det finns alltid enskilda individer som inte kan hålla sig till spelets regler – titta bara på idrottare som tar till förbjudna medel för att prestera bättre. Tyvärr blir budskapet att det är vanligt förekommande – likaså att politiker har astronomiska löner och pensioner som skulle försörja en mindre stat i en annan del av världen. Dessa avslöjanden resulterar i en bristande respekt för alla politiker, även för de kommunalt förtroendevalda med timarvode och med kvällsmöten, som brinner för en fråga där de vill påverka och förbättra villkoren för alla. Det är inte rättvist – det är heller inte rättvist att några stycken fritidspolitiker ska utpekas som ”dom som bestämmer” när det egentligen i demokratins namn är vi alla som bestämmer. I Huddinge Kommun går 0,3 % av kommunens pengar till den politiska verksamheten. Även om alla politiker skulle jobba helt gratis skulle det alltså knappt märkas ekonomiskt.

Vi har inte heller några skumma förmåner eller vidlyftig representation i kommunen. Utomstående revisorer ger kommunen gott betyg och har inget att anmärka på kommunledningen i dessa frågor. Den nuvarande vänstermajoriteten har alltså inga skandaler att dras med till skillnad från det föregående borgliga styret.

Vill du ha ett rättvisare Huddinge som byggs på demokratiska beslut kan du kontakta den lokala partiförening du känner dig hemma hos med dina åsikter eller helt enkelt besöka ett öppet möte – t ex Demokratiforum. Varför låta andra fatta beslut om ditt liv och dina pengar? Var med och påverka din framtid!

Kandidat nr 7 på kommunfullmäktigelistan: Zahra Zandieh, studerande och boende i Fullersta

Kopiera länk