artikel

Socialpolitik

Alla ska ha en trygg vardagsmiljö, ingen ska riskera utsättas för våld eller övergrepp. Drogmissbruk, våld och kriminalitet hör ofta ihop – vi måste se helheten och förebygga.
Brottsförebyggande arbete

Vänsterpartiet kämpar för ett samhälle där alla ska känna sig trygga var man än befinner sig. Det skall gälla såväl utomhus som i hemmet. Brott uppstår på grund av olika orsaker. Det är därför viktigt att det bedrivs brottsförebyggande arbete på alla områden i samhället. Framför allt är det viktigt att det finns en fungerande välfärd för alla. Då kommer alla som behöver vård för missbruk och psykiska sjukdomar att få det och många brott som är drogrelaterade och beroende på människors dåliga psykiska hälsa kommer att minska. Finns det en fungerande skola och har ungdomar möjligheter till meningsfylld frihet så minskar ungdomsbrottsligheten. Arbetslösheten utgör också en grogrund för utanförskap och risk för kriminalitet.

Många kvinnor utsätts för våldsbrott och sexualbrott i det egna hemmet. Dessutom finns det brott av homofobisk och rasistisk karaktär. Dessa brott måste förhindras genom information och utbildning om alla människors lika värde. Kvinnoförtryck måste bekämpas i alla former.

Brottsstatistiken visar att det är de som bor i de mest utsatta områdena som utsätts för den största brottsligheten. Vänsterpartiet anser därför att stora satsningar behöver göras i dessa områden för en bättre miljö och möjlighet till meningsfylld fritid.

Vänsterpartiet har på riksplanet arbetat för en ökning av antalet poliser. Poliserna bör finnas ute i bostadsområden och centrumanläggningar och vara aktiva i det brottsförebyggande arbetet.

Vänsterpartiet stöder uppbyggnaden av lokala brottsförebyggande råd i de olika kommundelarna i Huddinge. Det är även viktigt att det finns ett samarbete mellan föreningar, skolbarnsföräldrar, polis, näringsliv och skola för att förhindra brott. Vänsterpartiet har tagit initiativ till att det bedrivs ett aktivt arbete för att hjälpa unga brottsoffer och att det erbjuds medling för att få ungdomsbrottslingar att förstå vilken skada de har orsakat brottsoffren. Det behövs även fler fältassistenter och socialsekreterare som arbetar brottsförebyggande. När ungdomar har dömts för brott skall det finnas möjlighet till ungdomstjänst och vård inom socialtjänsten och vårdplaner skall upprättas, som är individuella. Ungdomar skall även få möjlighet att delta i program som lär ut att det finns andra metoder att lösa konflikter än genom våld.

De kvinnor som har utsatts för våld i hemmet ska ha möjlighet till skyddat boende och barn som har varit vittnen till våld mot sina mammor skall få hjälp att bearbeta vad de har varit med om. Vänsterpartiet anser även att de män som utsätter sina närmaste för våld och som erkänner detta skall ha möjlighet att inom kommunen delta i speciell programverksamhet för att förhindra ytterligare våld.

Vänsterpartiet anser att det finns mycket mer att göra för att skapa tryggare utemiljöer i Huddinge. Gatlyktor och annan utebelysning måste fungera och vara konstruerade så att stora områden belyses. Buskage skall klippas kontinuerligt och cykel- och gångvägar skall löpa i marknivå. Garagen skall vara upplysta och säkra och hissar kan t.ex. göras transparanta för att kvinnor skall känna sig trygga mot övergrepp. Vänsterpartiet anser att det behövs göras en översyn för att närområdena skall bli tryggare. I det arbetet bör Huge involveras.

Alkohol, narkotika och tobak

Vänster partiet räknar som droger alkohol, narkotika, tobak samt beroendeskapande läkemedel. Sociala och kulturella traditioner avgör vad som anses som bruk och vad som missbruk. Alla droger skapar beroende och skadar både individen och samhälle.
Den sociala situationen har stor betydelse för individens risk att bli fast i missbruket.
Arbetslöshet, utanförskap och ekonomiska problem är en del av orsaker.
Bra förebyggande och uppsökande insatser, bra vård, utbildning, arbete och mindre segregation det vill säga social rättvisa krävs.

Drogpolitiken ska vara restriktiv och solidarisk. Förebyggande arbete speciellt bland ungdomar, uppsökande verksamhet, informationsinsatser och bra missbrukarvård är av största vikt. Samverkan mellan olika myndigheter och frivilliga organisationen är nödvändigt.
Alkoholrelaterade sjukdomar är många. Samband mellan alkohol och framförallt
våldsbrott, t.ex. våld mot kvinnor i nära relationer är känt.

Vänsterparitet är emot legalisering av visa narkotika. Vi vill utveckla det förebyggande arbete, behandling och rehabilitering. Tobakens hälsoskador är välkända.
Det är skillnad mellan mäns och kvinnors alkoholkonsumtion och drogmissbruk .
Genusperspektiv ska tillämpas på de insatser som vi gör. Kvinnor kanske behöver annan vård och behandling än män.

Vad har vi gjort i vår kommun?
Målet med den stora organisationsförändringen från kommundelar till facknämnder var bl.a. bättre resursutnyttjande. För missbrukarvården har det varit väldigt positivt.
Det nya alkohol- och drogpolitiska programmet för Huddinge kommun antogs i juni 2005.
med tydliga mål dels allmänna och dels riktade till barn, ungdomar och vuxna.
Det alkohol- och drogpolitiska arbete sker genom hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser. Alla nämnder preciserar och anpassar mål och metoder till eget verksamhetsområde. Det ska synas i både verksamhetsplanerna och i verksamhetsberättelserna.

Samverkan med andra aktörer, primärvård, MVC, BVC, polis, föreningsliv, näringsliv, trossamfund och medborgare betonas.
Några exempel:
– Elevundersökningar när det gäller drogvanor hos ungdomar är en viktig kunskapskälla. Vi får veta hur många har provat på narkotika, hur många röker och hur ungdomar skaffar
alkohol, droger eller tobak. Det hjälper oss att vidta åtgärder.
Resultaten visar att det är färre storkonsumenter av alkohol och att färre röker bland 9-ior.
-Stöd till familjer. Genom att stödja familjer med utbildning, information och stödinsatser
kan vi i stärka föräldrarna i sin roll som föräldrar men även upptäcka om någon är riskzon
eller att det finns missbruk. Därför har vi satsat på familjecentra i dom olika kommundelarna.
-Big är en verksamhet för ungdomar som har en föräldrar som dricker för mycket sprit eller använder narkotika.
-Utsikten är en specialiserad beroendemottagning som bedrivs i samarbete med landstinget.
Vänder sig till vuxna med alkohol- narkotika- eller läkemedelsproblem.
-återkommande tester när det gäller ungdomarnas nöjlighet att köpa alkoholhaltiga drycker och tobak i affärer. Utbildning och information till affärsinnehavare och deras anställda är av största vikt.

Det var bara några exempel hur vi arbetar för att minska alkoholkonsumtion och drogmissbruk. I framtiden vill vi göra särskilda satsningar på öppenvård och trappstegsboende för missbrukare och göra särskilda satsningar och insatser för äldre missbrukare.

Tillsammans med andra partier i majoriteten har vi också vidtagit andra åtgärder för att förebygga missbruk. Satsningen på skolor i utsatta områden främjar jämlikhet och även risk för att hamna i missbruk. Friskvården för våra anställda bidrar till bättre hälsa och trivsel men ökar även kunskaper om sunt levnadssätt, uppmuntrar till att sluta röka och att minska alkoholkonsumtionen.

För vänsterpartiet är helhetssynen viktigast. Sociala rättvisefrågorna står i centrum. Vi arbetar för en rättvisare och mer jämlik Huddinge.

För de funktionshindrades fulla rättigheter

Vänsterpartiet vill fortsätta att utveckla och förbättra omsorgen för funktionsförhindrade. Våra funktionsförhindrade ska ha samma möjligheter till ett aktivt socialt liv och delaktighet i samhället, oavsett vilken funktionsförhinder man har.

Vi vill öka personaltätheten och kompetensen inom handikappomsorgen för att bättre kunna tillgodose olika behov. Att kunna vara aktiv och delta på olika sociala och kulturella aktiviteter har en stor betydelse för hälsan och livskvalitén.

Viktigt är också att personalen är flerspråkiga och har kulturkompetens för att garantera en god omsorg även till våra invandrare. Information om handikappomsorgen skall ges på de största minoritetsspråken och på lätt svenska till dem som behöver detta.

Vänsterpartiet har tagit initiativ att en samordnare anställs i Huddinge kommun med ansvar för övergripande handikappfrågor.

För att tillförsäkra människor med funktionshinder jämlika levnadsvillkor krävs det att offentliga miljöer, allmänna lokaler och platser är tillgängliga. Tillgänglighetsarbetet måste skyndas på så att det blir klart innan 2010.

Vi vill fortsätta arbetet med trafiksäkerhet för att möjliggöra att funktionsförhindrade kan röra sig säkert i olika trafikmiljöer. Promenadstråk anpassade för funktionshindrade skall anläggas i närheten av bostadsområdena.

Alla funktionshindrade som behöver praktisk hjälp skall kunna få det genom att ”fixartjänsterna” byggs ut.

Äldreomsorgen

Grunden för en trygg, jämställd och säker äldreomsorg är en offentlig finansiering och att omsorgen i huvudsak bedrivs i kommunens regi.
Inflytande och självbestämmande över vardagen är viktigt för de äldre. Den valfriheten behöver öka. För att möjliggöra detta för de äldre med omfattande hjälpbehov vill vi öka personaltätheten inom äldreomsorgen. Vänsterpartiet anser att det är de äldres behov av vård och omsorg som ska styra verksamheten.

Vänsterpartiet har arbetat för utvecklingen bl.a. olika friskvårdssatsningar till personalen, kompetensutveckling, utveckling av arbetstidsmodeller och för mångfald inom vården och omsorgen. Vänsterpartiet har varit pådrivande inom personal- och lönepolitiken.
Vi vill fortsätta att satsa på personalens kompetenshöjning inom organisationen, och att kompetenshöjningen också skall ge en bättre lön. Vänsterpartiet vill sänka arbetstiden inom äldreomsorgen och få upp lönerna för de lägst avlönade; vårdbiträden, köks- och städpersonalen. Att höja de lägsta lönerna och sänka arbetstiden är viktiga ur flera aspekter. Sänk arbetstid med bibehållen lön är inte bara en hälsofråga utan också en maktfråga, inflytande över arbetstiden ökar.

Vänsterpartiet har tagit flera initiativ till olika lösningar för att äldre invandrare ska erbjudas vård och omsorg på sina egna modersmål. Den största invandrargruppen i Huddinge är sverigefinnar, och två avdelningar på Tallåsens äldreboende har inriktning mot finsktalande. Vi vill fortsätta att utveckla och organisera äldre-omsorgen för att bättre tillgodose äldre invandrares behov av äldreomsorg på sitt modersmål inklusive de nationella minoritets-språken. Därför är det viktigt att omsorgen planeras så att det finns personal som behärskar de äldres modersmål och att äldre även har möjlighet till sociala och kulturella aktiviteter med personer som talar samma språk. Vi har tagit initiativ att information om äldreomsorgen publiceras på turkiska, arabiska, spanska, finska och även på lätt svenska.

Det är viktigt att de äldre känner trygghet i sitt boende och i närområdet. Nya anpassade bostäder och äldreboenden bör planeras utifrån tillgänglighetsprincipen och erbjuda rymliga gemensamhets-lokaler. Kvarboende bör stödjas så länge den äldre så önskar. Vänsterpartiet vill att fixartjänster erbjuds kostnadsfritt till alla äldre. Vänsterpartiet vill också att det finns möjlighet för äldre sammanboende att kunna bo tillsammans inom äldreboende, även om den andra partner inte har något stort omsorgsbehov.

Vänsterpartiet har tagit initiativ för att utveckla metoder för att uppmärksamma och motverka våld mot äldre kvinnor inom äldreomsorgen och att kvinnor och män garanteras lika rättigheter och resurser när beslut tas om bistånd. Detta arbete måste fortsätta och utvecklas genom informationssatsningar och utbildningar och i samarbetet med landstinget.

Den ofrivilliga ensamheten påverkar äldres hälsa negativt på många olika sätt, och inte minst delaktigheten i samhället. Ensamhet och isolering kan inte lösas enbart med god äldreomsorg utan bör ske i samarbete med frivilligorganisationer. Frivilligverksamhet bör vara endast ett komplement till förebyggande socialt arbete för att förebygga de äldres ohälsa.

Vänsterpartiet vill ge förutsättningar till volontärer och frivilliga organisationer att bedriva sina mångsidiga friskvårdsaktiviteter och andra aktiviteter för äldre genom att erbjuda lokaler och ekonomiskt stöd till dessa och till studieförbunden.

Många anhörigvårdare lever med en alltför stor arbetsbörda och stödet till dessa behöver ökas. Vänsterpartiet vill också satsa på att utveckla stödet till anhörigomsorg och erbjuda informationsträffar med anhöriga till svårt demens- och multisjuka äldre.

Första namn och kandidat till kommunfullmäktige: Britt Björneke är ordförande för Jämställdhetsrådet och vice ordförande för Socialnämnden.

Kopiera länk