artikel

Motion från vänsterpartiet lagd i Huddinge kommunfullmäktige

I mål och budget för 2008 poängteras att alla människor har lika värde och att ingen får diskrimineras på grund av t.ex. sexuell läggning. I förlängningen av detta ligger att alla som har kontakt med kommunen har rätt att bli bemötta med respekt. För att förbättra bemötandet av invånare med annan sexuell läggning än heterosexualitet togs under förra mandatperioden initiativ till grundläggande utbildning i HBT- kompetens (homo-, bi och trans-sexuella). Under hösten 2007 har även anordnats en utbildnings-dag i HBT- frågor för intresserad personal inom kommunen. Det är nu dags att gå vidare och bredda och fördjupa utbildningen.

Bemötande av andra styrs ofta av normer kring kön och sexuell läggning. Allmänt utgår man från att alla är heterosexuella.  Om brukare eller anställda i kommunen med annan sexuell läggning bemöts utifrån denna norm finns stor risk för kränkning och uteslutning ur gemenskapen. För att bli medveten om sina egna fördomar och få konkret vägledning är det viktigt att utbildningen sker i mindre grupper förvaltningsvis. RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) erbjuder skräddarsydda utbildningar för olika slags yrken och verksamheter. När personalen i en förvaltning eller i en grupp i förvaltningen har genomgått sådan utbildning bör de anses HBT- certifierade. Detta kan symboliseras med ett regnbågsmärke. På det sättet kan brukare och anställda känna en större trygghet när man kontaktar förvaltningen och kommunen visar att man menar allvar med att alla ska bemötas med respekt oavsett sexuell läggning. Eftersom det är viktigt att barn och ungdom med annan sexuell läggning än den heterosexuella bemöts på ett särskilt insiktsfullt sätt utan fördomar bör enligt min mening utbildningen påbörjas inom skolan.

Jag yrkar därför att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att i samråd med t.ex. RFSL anordna utbildning i HBT- kompetens för anställda i de olika förvaltningarna med syfte att de ska HBT- certifieras.

2008-03-26

Britt Björneke                     

 

 

Kopiera länk