artikel

Motion till fullmäktige

Detta är tyvärr ett växande problem som måste förhindras, därför behövs information och riktlinjer även på kommunal nivå. Britt Björneke har formulerat problemet i en motion:

Motion till kommunfullmäktige

ang. åtgärder för att förhindra vuxnas sexuella kontakter med barn på Internet

Ett stort antal ungdomar, i synnerhet flickor, utsätts för sexuella närmanden på Internet, som kan innebära att de manipuleras till att träffas och bli utsatta för sexuella övergrepp. På ungdomsmötesplatserna på Internet söker vuxna, som gör sken av att vara ungdomar, kontakt med unga flickor. Enligt en BRÅ studie har 48 procent av alla 15-åriga flickor uppgett att de under det senaste året blivit kontaktade i sexuellt syfte av någon de tror eller vet är en vuxen. Motsvarande siffror för pojkarna var 18 procent. Det är även de mest sårbara och utsatta barnen som blir offer för dessa personer. Nyligen har det tillkommit en lag mot denna s.k. grooming. 

Det är emellertid viktigt att dessa försök till brott förhindras på ett tidigt stadium och att ungdomarna och vuxna blir medvetna om riskerna för ungdomar med att exponera sig på Internet. Många vuxna saknar även kunskap om den kontaktverksamhet och exponering som förekommer på Internet. Såväl sociala myndigheter som skolorna har ett ansvar för att skydda barn mot dessa övergrepp.

Mot bakgrund av detta föreslår jag:

att kommunen för att förhindra vuxnas sexuella kontakter med barn på Internet genomför utbildning och information till barn och ungdomar samt lärare med flera om riskerna med exponering på Internet.

 Britt Björneke

Vänsterpartiet

Kopiera länk