sida

Kommunpolitik

Här finns ett urval av motioner och andra initiativ vi har tagit i kommunfullmäktige och nämnder.  Om du har några frågor om vår politik i Huddinge kommun är du välkommen att kontakta vår gruppledare Nujin Alacabek på [email protected] eller vår politiska sekreterare Jonas Lundgren på [email protected]

2020
Förslag
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning
Motion från (V) om arbetskläder i förskolan
Remissvar – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
Remissvar om SL-trafiken
Beslut om riktlinjer för storlek på friyta på förskola och skola
Årsredovisning för Huddinge kommun

Reservationer
Motion (V) – Utred sjuknärvaron i förskolan

Enkla frågor
Arbetsmiljön på äldreboendet Tallgården

Interpellationer
Arbetsrrörelsens arkiv- och bibliotek
Interpellation om Fleminghallen
Sveahuset
Interpellation om välfärdsmiljarderna

2019
Motioner
Höj det socioekonomiska stödet för en mer likvärdig skola
Utlys klimatnödläge i Huddinge kommun
Gratis mensskydd för Huddinges unga
Gällande rådens arbetsutskott

Förslag
Arbetstidsförkortning
Plan för samhällsbyggnad
Samråd för Tvärförbindelse Södertörn
Årsredovisning
Tak över huvudet-garanti
Trafikförändringar hos SL och Waxholmsbolaget
Rivning av Lissma skola
Förslag gällande remissen om höjd pensionsålder
Förbättrade beslutsunderlag för politiker

Enkla frågor
Bränderna i Visättra
Om vinstuttag ur Huge
Återvändande IS-terrorister
Enkel fråga om väntetid för att få en bostad

2018
Motioner
Köttfri månad i Huddinges skolor
Läsa för integration
Minska kvinnors sjukfrånvaro
Tak över huvudet garanti

Förslag
Budgetjustering
Dotterbolag för Huge
Fastighetsnära avfallsinsamling
Fastställande av mål och budget
Framtida skolor och förskolor
Huddinge kommuns årsredovisning
Huddingeförslag
Kungsklippeskolan
Miljöbokslut
Ny politisk organisation
Näringslivsstrategi
Remiss för trafikförändringar
Sex timmars arbetsdag
System för e-förslag
Taxor inom funktionshinderområdet
Taxor inom äldreomsorgen
Trafikförbindelse Södertörn
Årsredovisning
Återremiss av motion om lättlästa handlingar
Översyn av arvoden

Reservationer
Reservation ang demokratidagarna
Reservation ang handlingsplan för ökat valdeltagande
Reservation ang handlingsplan mot hedersrelaterat våld
Reservation ang kontaktpolitiker
Reservation ang lättlästa handlingar
Reservation ang modersmålsstimulering i förskolan
Reservation ang motion om arbetstidsförkortning
Reservation ang motion om medborgarkontor
Reservation ang mångkulturell festival
Reservation ang odling som integration
Reservation ang språkstöd för nyanlända
Reservation ang tillagningskök i Visättraskolan
Reservation angående utegym

Enkla frågor
Droger i skolan
Förskolesituationen i Visättra
Hyrorna för parkeringsplatser i Visättra

Interpellationer
Folkets hus
Interpellation gällande förskolan Korallen
Likvärdig skola i Huddinge
Oroligheter i Flemingsberg

2017
Motioner
Motion Lättlästa handlingar

Motion om tillagningskök på Visättraskolan

Utegym i kommunens parker

Förslag
Förslag remiss trafikförändringar
Förslag årsredovisningen 2017

Reservationer
Feministisk stadsplanering

Reservation Mångkulturell festival

Reservation Nolltaxa för föreningar

Enkla frågor
Otrygghet i Visättra
Servicehusen
Trafiksituationen i Visättra

Interpellationer
Lärarbehörighet
Patientsäkerhet
Svenska som andraspråk

2016
Motioner
Motion avgiftsfri simskola
Motion Feministisk stadsplanering

Motion Handlingsplan mot hedersrelaterat våld

Motion Inkludera grundskoleelever på demokratidagarna

Motion Modersmålsundervisning i förskolan v2

Motion Mångkulturell festival v3

Motion Odling som integration v2

Motion Sportotek v3

Motion Utöka kommunens webbsändningar

Förslag
Förslag Ärende 2 Drevviksstrand – S,V,Mp

Betänkandet Låt fler forma framtiden SOU 2016 5

Lagen om valfrihet

Lokalisering av nytt kommunhus

Långsiktig finansiering

Plan för samhällsbyggnadsprojekt

Årsredovisning för Huddinge kommun 2015

Ändring av avsiktsförklaring Sjödalsbacken

Reservationer
Genus och mångfaldsgranskning av läromedel – Reservation

Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och ResiReal

Reservation vinstuttag Huge

Plan för samhällsbyggnadsprojekt

Äldreombudsmannen

Enkla frågor
Enkel fråga p-platser
Enkel fråga SDs propaganda

Interpellationer
Interpellation om svenska som andraspråk


2015
Motioner

Motion genus och mångfaldsgranskning av läromedel

Riktlinjer för skolorganisation

Kommunal biograf

Upphandling enligt LOV

Ätbar park

Interpellationer
Barnskötares sjukfrånvaro
Interpellation angående riktade insatser för trygghet i Flemingsberg
Interpellation förskola
Interpellation Inga betyg i åk4
Interpellation om socialtjänstens arbete
Skolsituationen i Segeltorp

Enkla frågor
Enkel fråga p-platser
Uppföljning jämställd snöröjning

2014
Motioner

Strategi för hemlösa EU-medborgare

Avskaffa ofrivilliga deltider

Enkla frågor
Hemtjänsten
Strömavbrott
Tryggheten i Flemingsberg

2013

Motioner

Nytt kollektivhus

Omvänd planprocess

Matprojekt

Kulturhus i Flemingsberg

Fristad för författare

Jämställd snöröjning

Ridsporten i Huddinge

Laga skolmat från grunden

Social investeringsfond

Nya idéer för Segeltorp

Förslag

Projektplan 2013-2015

Interpellationer
Interpellation om Komsamman
Socbrev om bostadsbrist

Enkla frågor
Arbetscentrum på Rehabenheten
Barnverksamhet på Lövsta Gård
Försörjningsstöd
Mammor på hotellhem
Platsbristen i förskolan
Postutdelning i Flemingsberg
Skapaskolan
Sociala konsekvenser av bostadsbrist
Teater Slava

2012

Motioner

Äldre HBT-personer

Naturreservat Kynäsberget

Genuskompetens för studievägledare

Uppkalla gator efter kvinnor

Djurskydd vid upphandling

Sommarkurser teknik för tjejer

Aktivitetsplats för unga

Människohandel

Öppna förskolan

Rökfria skolgårdar

Förslag

Projektplan 2013-2015

Detaljplan Vårby

Kommunhusutredningen

Kommunplan 2013

Trafiksituation vid Kvarnbergsplan

Interpellationer
Interpellation kulturskolan

Enkla frågor
Interpellation Risk för kvalitetsbrister i förskolan

2011

Motioner

Ungdomars inflytande

Integrationsprojekt

Feministiskt självförsvar

Genusförskola

Förslag

Förbifart Stockholm

Avgifterna i Kulturskolan

Kommunplan 2012

Riktlinjer markförsäljning

Interpellationer
Trafiksäkerhet vid Mörtviksskolan

Enkla frågor
Enkel fråga fritidshem
Enkel fråga mötespalts för unga
Enkel fråga studentbostäder
Enkel fråga trafiksäkerhet Flemingsberg
Enkel fråga öppen förskola

2010

Reservationer

Politikerarvoden

2009

Motioner

Slopa kött i skolan, en veg dag

Grooming

Trygga arbetsvillkoren i framtiden

Energiförsörjning

Förslag

Energieffektivt byggande

2008

Motioner

Utveckling av Skogås och Trångsund

HBT-utbildning

Kopiera länk