sida

Miljö

Huddinge ska vara en föregångskommun vad gäller klimatsatsningar, energieffektivt byggande och lokal, förnybar energiförsörjning.

Minskad klimatpåverkan och lägre luftföroreningar
Vänsterpartiet i Huddinge verkar aktivt för Spårväg Syd, ett nytt järnvägsspår och resecentrum i Flemingsberg liksom för en miljö- och klimatanpassad Tvärförbindelse Södertörn. Vi anser också att tillgången till cykelparkeringar måste vara god och det ska bli enklare och smidigare att ta med sig cykeln på tåget. Cykling minskar miljö- och klimatpåverkan, förbättrar hälsan och ökar trafiksäkerheten.

Miljö- och klimatanpassade inköp
Våra livsmedel står för nästan en tredjedel av alla klimatutsläpp. Det är främst den animaliska kosten som leder till en stor belastning på klimatet. Kommunen har en stor möjlighet att bidra till minskade utsläpp genom att öka andelen ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna och genom en minskad köttkonsumtion. Vi vill därför att en vegetarisk dag i veckan införs på alla kommunala institutioner.

En bra livsmiljö
Förtätningen av bostäder och annan bebyggelse får inte ske på bekostnad av de boendes livsmiljö. Vi anser att man ska bevara grönska mellan husen och öppna upp mot större gröna miljöer. Det är också en självklarhet att det finns kvar naturmark runt skolor och förskolor för såväl undervisning som lek för barnen.

Bevara Huddinges naturområden
Huddinge kommun består till en tredjedel av skyddade naturområden. Dessa ska förbli tillgängliga för alla för friluftsliv och rekreation, utan privata eller ekonomiska intressen. Det är viktigt att tillsynen av våra naturreservat tilldelas tillräckliga resurser.

Kopiera länk