artikel

Bryt segregationen! Arbete åt alla!

Vi vill att nya bostäder ska byggas i områden som behöver nya invånare för att även dagis, skola och serviceutbudet ska kunna byggas ut. Huddinge kommun ska vara en mångfaldskommun i alla avseenden!
Bryt segregationen

Vänsterpartiet vill bygga fram en blandning av bostadsformer i alla kommunens delar. Vi vill också att skolorna och förskolorna aktivt arbetar med att blanda sina grupper. Minoriteternas föreningar måste få mer möjligheter att påverka och ökade resurser. Vår satsning på arbete åt alla gör att utanförskapet minskar och integrationen blir starkare

Mångfalden ska respekteras och tolereras av alla. Olikheterna, andra kulturer och språk ska vara resurs till kommunens utveckling och inte ett samhällsbesvär.

I en kommun som Huddinge ska ingen människa oavsett kön, religion, funktionshinder, sexuell läggning och etnicitet känna sig utanför samhället. Alla ska vara lika viktiga!
Vår strävan är att ha ett samhälle präglat av jämlikhet där alla känner den respekt varje människa är värd.

I våra förskolor ska ske en medveten integration av barn med andra bakgrund och svenska barn, så att alla får samma möjlighet till ett bra svenskt språk samt tillgång till den svenska kulturen. Förutsättningarna ska vara lika för alla barn.

Ingen skall diskrimineras när det gäller att välja boendeform och plats. Det ska vara lättare för att skaffa första handkontrakt på sin lägenhet. Eget boende ger trygghet. Kommunens bostadsbolag skall reservera lägenheter i alla kommundelar för nyinflyttade för att motverka segregationen i våra bostadsområden.

Alla människor ska ha rätt till ett arbete. Detta ger trygghet, inflytande och delaktighet. Arbetet ger möjlighet att utforma ett självständigt liv, tillhörighetskänsla, försörjningsmöjligheter samt människointegritet och, framför allt, det är en mänsklig rättighet.

Personalen i Huddinge Kommun skall ha den kulturkompetens som krävs för att möta alla medborgare på ett likvärdigt sätt.

Kommunen skall arbeta vidare med metoden att minska risken för diskriminering som anonyma ansökningar innebär.

Minoritetsföreträdare skall få platser i de kommunala råden och kunna få inflytande och information genom dessa.

Kommunen skall stötta föreningslivet i utsatta områden genom riktade bidrag och fler lokaler.

De nyanlända flyktingbarnen som går i förberedelseklass skall göra detta på skolor där en majoritet av barnen har svenska som modersmål.

Rätt till jobb – Full sysselsättning

Med Vänsterpartiets politik blir det 200.000 nya jobb i offentlig sektor. Det kommer att mer än halvera arbetslösheten och därmed får de flesta yngre som söker jobb också arbete. I Huddinge kommer över 1000 människor att anställas av kommunen, detta ger både fler arbetstillfällen och ökad välfärd. För de ungdomar som har längst till arbetsmarknaden vill Vänsterpartiet ha mer resurser och en ökad individuell handledning.

Vänsterpartiet vill bekämpa arbetslöshet både bland vuxna och ungdomar.

Vänsterpartiet anser att arbetslöshet innebär en stor ekonomisk och personlig påfrestning för en människa. Det är också ett stort slöseri med samhällets resurser. Dessutom är arbete en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration.

Arbetslösheten har stora kostnader direkt i form av a-kassa och lägre produktion, indirekt ännu större i form av utslagning och missade möjligheter att tillvara ta alla människors kraft och kunskap.

Alla i arbete måste vara målet i politiken. Vänsterpartiet anser att den ekonomiska politiken ska anpassas till detta mål. Full sysselsättning ska gå före inflationsbekämpning.

Insatserna mot arbetslösheten måste ske genom att öka privat och offentlig konsumtion samtidigt som investeringarna måste hållas uppe. De som främst bör få en förbättrad privat konsumtion är de arbetslösa, sjuka, låginkomst pensionärer och andra med lite pengar, men stora behov.

Det är klokt att göra direkta satsningar på att skapa riktiga jobb som genererar inkomster och arbetstillfällen. Vänsterpartiet vill därför ha 200.000 nya jobb i den offentliga sektorn. Vi kan då göra goda investeringar för att behålla och utveckla Sveriges välfärd, internationella konkurrenskraft och vår förmåga att möta framtiden. Detta skulle betyda över 1000 nya jobb i Huddinge Kommun.

Arbetsmarknadspolitik är även arbetsrätt och makten över arbetslivet. Vänsterpartiet värnar om kollektivavtalen. Ingen anställd ska konkurrera ut den andre hos arbetsgivaren genom att erbjuda sig att jobba för sämre lön eller utan övertidsersättning. Att sänka lönerna eller försämra villkoren för de arbetande är helt fel väg att gå enligt oss. Istället vill vi ha trygga anställningar, visstidsanställning ska gälla endast upp till 14 månader. Turordningsreglerna skall bevaras och de ofrivilliga deltiderna bort.

Vänsterpartiet kräver också rättvisa spelregler på arbetsmarknaden d v s att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

Vänsterpartiet anser att ungdomar och inte minst unga kvinnor är de som har de otryggaste anställningarna. Deras ställning på arbetsmarknaden måste förstärkas. Det gör vi genom att rensa upp ibland de osäkra anställningsformerna och förstärka lagen om anställningsskydd samt rätten till heltid.

Vänsterpartiet vill även fortsätta att förstärka de särskilda insatserna mot ungdomsarbetslösheten.

Alla arbetsgivare bör ta sitt ansvar för att ge unga en chans att få in en fot på arbetsmarknaden. Vänsterpartiet anser att fört varje påbörjat 50-tal anställda bör företagen bereda en praktikplats för en ung person. Vi vill också införa en ny fyraårig lärlingsutbildning i gymnasieskolan.

I Huddinge Kommun skall ”Vulkan” projektet för ungdomar långt från arbetsmarknaden utökas och ges mer resurser.

En ökad individuell handledning måste till för att se till att alla får en möjlighet att komma till sin rätt på arbetsmarknaden.

Fler ungdomar ska få sommarjobba i Huddinge Kommun.

Kandidat nr 4 på kommunfullmäktigelistan: Sonja Benavente, bor i Skogås och är aktiv inom IFFI, sitter som ledamot i Skogås demokratiforum ersättare i Förskole/ grundskolenämnden.

Kopiera länk