sida

Kommunpolitik

Här finns ett urval av motioner och andra initiativ vi har tagit i kommunfullmäktige och nämnder.  Om du har några frågor om vår politik i Huddinge kommun är du välkommen att kontakta vår gruppledare Nujin Alacabek på [email protected] eller vår politiska sekreterare Sean Byson på [email protected].

 

2023
Motioner
Öppen bokföring 
Fler sociala lägenheter i kommunen
Öppen förskola i Visättra

Förslag
Riktlinjer för bidrag till bullerdämpande åtgärder
Statens ansvar för skolan

Enkla frågor
Tillgång till modersmålsundervisning
Tillgången till avgiftsfria kulturaktiviteter 
Privatisering av kommunens lokalvård

Interpellationer
Om jämställd snöröjning 
Om fackintegrerad budgetprocess
Om LOV inom Säbo
Om upprustning av miljonprogrammets stadsmiljöer
Om fria arbetskläder åt förskolepersonal 

2022
Motioner
Bygg kombohus i Huddinge
Gör Huddinge till en fristad för förföljda kulturarbetare
Utbildning om härskartekniker

Förslag
Konkurrensutsättning lokalvård
Fritidsbank

Interpellationer
Om modersmålsundervisning
Om vräkningar av barnfamiljer
Om Visättra ungdomsgård 

2021
Motioner
Avhopparverksamhet – för ett säkrare Huddinge
Ett smidigt parkeringssystem för alla
Inför GYF för fler grönytor i Huddinge
Inrätta ett lokalt barnombud
Minska lärarnas dokumentationsbörda

Förslag
Försäljning av Bildhuggaren 1
Fördjupad utredning om nytt kommunhus
Delårsrapport per 31 mars 2021
Inriktning budget 2022
Årsredovisning 2020 för Huddinge kommun
(S)(V)(MP) Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2021 års bolagstämma
Fördjupad utredning om nytt kommunhus
Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021 2022
Huddinge kommuns remissvar om Tvärförbindelse Södertörn
Digitalisering utan digitalt utanförskap svar på motion väckt av Niklas Bougt (V)
Cykelkarta för mountainbike och uppmärkning av mountainbikeleder – ställningstagande över Huddingeförslag
Måltidspolicy för Huddinge kommun – ställningstagande över Huddingeförslag
Utvärdering av Huddinge kommuns sammantagna förmåga
Revidering av länsplan för regional transportinfrastrukturplan 22-33-37
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för medborgarskap
(S)(V)(MP) Lasershow istället för fyrverkerier nyårsafton
Belsut om förändring av arbetstidsförläggning

Reservationer
Inför GYF för fler ytor i Huddinge
Minska lärarnas dokumentationsbörda
Satsa på Huddinges föreningsliv

Enkla frågor
Enkel fråga om tillagningskök på Visättraskolan

Interpellationer
Interpellation om barn till kvinnor på kvinnojour Interpellation om fritidssysselsättning för personer med NPF
Interpellation om hyvlingar på Tallgården
Interpellation om situationen för Fleminghallen Interpellation om tillagningskök på Visättraskolan


2020
Motioner
Motion KF (S) (V) (MP) Motion om att avbryta avvecklingen av den kommunala hemtjänsten
Inrätta tjänsten en lokal barnombudsman
Verktyg för fler grönytor i Huddinge


Förslag
Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning
Motion från (V) om arbetskläder i förskolan
Remissvar – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
Remissvar om SL-trafiken
Beslut om riktlinjer för storlek på friyta på förskola och skola
Årsredovisning för Huddinge kommun

Reservationer
Utred sjuknärvaron i förskolan

Enkla frågor
Arbetsmiljön på äldreboendet Tallgården

Interpellationer
Arbetsrrörelsens arkiv- och bibliotek
Interpellation om Fleminghallen
Sveahuset
Interpellation om välfärdsmiljarderna

2019
Motioner
Höj det socioekonomiska stödet för en mer likvärdig skola
Utlys klimatnödläge i Huddinge kommun
Gratis mensskydd för Huddinges unga
Gällande rådens arbetsutskott
Minska det digitala utanförskapet
Utbildning i normkritik
Plan för upprustning av Huddinges miljonprogramsområden
Medborgarbudget i Huddinge
Arbetskläder i förskolan

Förslag
Arbetstidsförkortning
Plan för samhällsbyggnad
Samråd för Tvärförbindelse Södertörn
Årsredovisning
Tak över huvudet-garanti
Trafikförändringar hos SL och Waxholmsbolaget
Rivning av Lissma skola
Förslag gällande remissen om höjd pensionsålder
Förbättrade beslutsunderlag för politiker

Enkla frågor
Bränderna i Visättra
Om vinstuttag ur Huge
Återvändande IS-terrorister
Enkel fråga om väntetid för att få en bostad

2018
Motioner
Köttfri månad i Huddinges skolor
Läsa för integration
Minska kvinnors sjukfrånvaro
Tak över huvudet garanti

Förslag
Budgetjustering
Dotterbolag för Huge
Fastighetsnära avfallsinsamling
Fastställande av mål och budget
Framtida skolor och förskolor
Huddinge kommuns årsredovisning
Huddingeförslag
Kungsklippeskolan
Miljöbokslut
Ny politisk organisation
Näringslivsstrategi
Remiss för trafikförändringar
Sex timmars arbetsdag
System för e-förslag
Taxor inom funktionshinderområdet
Taxor inom äldreomsorgen
Trafikförbindelse Södertörn
Årsredovisning
Återremiss av motion om lättlästa handlingar
Översyn av arvoden

Reservationer
Reservation ang demokratidagarna
Reservation ang handlingsplan för ökat valdeltagande
Reservation ang handlingsplan mot hedersrelaterat våld
Reservation ang kontaktpolitiker
Reservation ang lättlästa handlingar
Reservation ang modersmålsstimulering i förskolan
Reservation ang motion om arbetstidsförkortning
Reservation ang motion om medborgarkontor
Reservation ang mångkulturell festival
Reservation ang odling som integration
Reservation ang språkstöd för nyanlända
Reservation ang tillagningskök i Visättraskolan
Reservation angående utegym

Enkla frågor
Droger i skolan
Förskolesituationen i Visättra
Hyrorna för parkeringsplatser i Visättra

Interpellationer
Folkets hus
Interpellation gällande förskolan Korallen
Likvärdig skola i Huddinge
Oroligheter i Flemingsberg

2017
Motioner
Motion Lättlästa handlingar

Motion om tillagningskök på Visättraskolan

Utegym i kommunens parker

2017 Handlingsplan för ökat valdeltagande i Huddinge

Förslag
Förslag remiss trafikförändringar
Förslag årsredovisningen 2017

Reservationer
Feministisk stadsplanering

Reservation Mångkulturell festival

Reservation Nolltaxa för föreningar

Enkla frågor
Otrygghet i Visättra
Servicehusen
Trafiksituationen i Visättra

Interpellationer
Lärarbehörighet
Patientsäkerhet
Svenska som andraspråk

2016
Motioner
Motion avgiftsfri simskola
Motion Feministisk stadsplanering

Motion Handlingsplan mot hedersrelaterat våld

Motion Inkludera grundskoleelever på demokratidagarna

Motion Modersmålsundervisning i förskolan v2

Motion Mångkulturell festival v3

Motion Odling som integration v2

Motion Sportotek v3

Motion Utöka kommunens webbsändningar

Förslag
Förslag Ärende 2 Drevviksstrand – S,V,Mp

Betänkandet Låt fler forma framtiden SOU 2016 5

Lagen om valfrihet

Lokalisering av nytt kommunhus

Långsiktig finansiering

Plan för samhällsbyggnadsprojekt

Årsredovisning för Huddinge kommun 2015

Ändring av avsiktsförklaring Sjödalsbacken

Reservationer
Genus och mångfaldsgranskning av läromedel – Reservation

Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och ResiReal

Reservation vinstuttag Huge

Plan för samhällsbyggnadsprojekt

Äldreombudsmannen

Enkla frågor
Enkel fråga p-platser
Enkel fråga SDs propaganda

Interpellationer
Interpellation om svenska som andraspråk


2015
Motioner

Motion genus och mångfaldsgranskning av läromedel

Riktlinjer för skolorganisation

Kommunal biograf

Upphandling enligt LOV

Ätbar park

Interpellationer
Barnskötares sjukfrånvaro
Interpellation angående riktade insatser för trygghet i Flemingsberg
Interpellation förskola
Interpellation Inga betyg i åk4
Interpellation om socialtjänstens arbete
Skolsituationen i Segeltorp

Enkla frågor
Enkel fråga p-platser
Uppföljning jämställd snöröjning

2014
Motioner

Strategi för hemlösa EU-medborgare

Avskaffa ofrivilliga deltider

Enkla frågor
Hemtjänsten
Strömavbrott
Tryggheten i Flemingsberg

2013

Motioner

Nytt kollektivhus

Omvänd planprocess

Matprojekt

Kulturhus i Flemingsberg

Fristad för författare

Jämställd snöröjning

Ridsporten i Huddinge

Laga skolmat från grunden

Social investeringsfond

Nya idéer för Segeltorp

Förslag

Projektplan 2013-2015

Interpellationer
Interpellation om Komsamman
Socbrev om bostadsbrist

Enkla frågor
Arbetscentrum på Rehabenheten
Barnverksamhet på Lövsta Gård
Försörjningsstöd
Mammor på hotellhem
Platsbristen i förskolan
Postutdelning i Flemingsberg
Skapaskolan
Sociala konsekvenser av bostadsbrist
Teater Slava

2012

Motioner

Äldre HBT-personer

Naturreservat Kynäsberget

Genuskompetens för studievägledare

Uppkalla gator efter kvinnor

Djurskydd vid upphandling

Sommarkurser teknik för tjejer

Aktivitetsplats för unga

Människohandel

Öppna förskolan

Rökfria skolgårdar

Förslag

Projektplan 2013-2015

Detaljplan Vårby

Kommunhusutredningen

Kommunplan 2013

Trafiksituation vid Kvarnbergsplan

Interpellationer
Interpellation kulturskolan

Enkla frågor
Interpellation Risk för kvalitetsbrister i förskolan

2011

Motioner

Ungdomars inflytande

Integrationsprojekt

Feministiskt självförsvar

Genusförskola

Förslag

Förbifart Stockholm

Avgifterna i Kulturskolan

Kommunplan 2012

Riktlinjer markförsäljning

Interpellationer
Trafiksäkerhet vid Mörtviksskolan

Enkla frågor
Enkel fråga fritidshem
Enkel fråga mötespalts för unga
Enkel fråga studentbostäder
Enkel fråga trafiksäkerhet Flemingsberg
Enkel fråga öppen förskola

2010

Reservationer

Politikerarvoden

2009

Motioner

Slopa kött i skolan, en veg dag

Grooming

Trygga arbetsvillkoren i framtiden

Energiförsörjning

Förslag

Energieffektivt byggande

2008

Motioner

Utveckling av Skogås och Trångsund

HBT-utbildning

Kopiera länk