• Hem
  • Vänsterpartiet ...
sida

Vänsterpartiet Huddinge A-Ö

Vänsterpartiet Huddinges politik
från A-Ö!

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Arbete

Det är stor arbetslöshet i landet och i Huddinge kommun. Många människor har fråntagits rätten till sjukpenning och står utan försäkring och många sjuka människor tvingas ut i arbetslöshet.

Vi vill utöka välfärden genom nya kommunala jobb. Det behövs i skola och omsorg.

Vi vill att välfärden ska skötas i kommunal regi och inte i företag med vinstintressen. Ungdomar ska erbjudas plusarbeten och praktik. Full sysselsättning är en prioritering.

Arbetsvillkor

Vi verkar för kortare arbetstid. Många lämnar arbetslivet i förtid och andra måste gå ned på deltid för att orka fortsätta jobba på grund av att belastningarna i arbetet ofta är för stora. Arbetsvillkor, lön och arbetstid påverkar hur länge man orkar jobba. Kön- och klasstillhörighet påverkar också hur länge man orkar arbeta. Det måste förändras.

Arbetsmarknaden är anpassad efter företagens behov och vinstintressen som gör att arbetsvillkoren blir mindre trygga. Därför är det viktigt att ungdomar har kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter man har som arbetstagare och vilka krav man kan ställa på sin arbetsgivare. Vi anser att det är viktigt att ungdomarna redan i grund- och gymnasieskolan får kunskap om arbetsmiljölagstiftning och fackliga rättigheter.

Människor i en utsatt situation utnyttjas ofta som arbetskraft med dåliga arbetsvillkor. Detta innebär även en press på andra löntagares villkor.

Tillbaka upp

B

Barn och unga

Ungdomarna ska få mer inflytande i kommunen. Barn och unga ska erbjudas gratis fritidsaktiviteter. Extra stöd ska erbjudas till de ungdomar som varken arbetar eller studerar. Ungdomar ska erbjudas feriepraktikplats. Ungdomarna ska även vara med i samhällsplaneringen.

Fler mötesplatser för ungdomar och ungdomshus ska skapas. I brist på sådana ställen tillbringar ungdomar tid ute på stan. Detta kan ibland leda till att man hamnar i kriminalitet eller blir drogberoende. Det är viktigt att det finns olika mötesplatser i de ungas närområde där de kan umgås och hålla på med olika aktiviteter. Där ska helst finnas vuxna aktivitetsledare.

Ungas inflytande ska stärkas. Ungdomsråd och ungdomsombud kan bidra till att ungas röst hörs.

I Huddinge är ridsporten den näst största idrottsaktiviteten för flickor men det är ändå procentuellt fler flickor i andra kommuner som utöver ridsport. Vi tycker att Huddinge kommun ska besluta att uppföra åtminstone en ytterligare ridanläggning för att alla som vill ägna sig åt ridsporten ska kunna göra det. Kommunen borde även stödja projekt inom ridsporten som främjar integration. Man borde också skapa förutsättningar för att fler barn och ungdomar med funktionsnedsättningar får möjlighet att delta inom ridsporten.

Barnfattigdom

Det finns enligt Rädda Barnen många fattiga barn i Huddinge som inte har råd att delta i avgiftsbelagda fritidsaktiviteter som till exempel Kulturskolan, språkresor och lägerskolor. Det är djupt orättvist och dessutom riskerar barn som inte har bra fritidsaktiviteter att hamna i gäng och brottslighet. Därför vill vi satsa pengar på gratis fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i kommunen. Det ska finnas mötesplatser i alla kommundelar.

Bostad

Kommunen ska omedelbart börja bygga hyresbostäder med rimliga hyror. Kommunen måste diskutera med byggherrar om hur fler hyresrätter kan förverkligas.

Högeralliansen har inte byggt några hyresrätter under senare år. Samtidigt har 1 300 hyresrätter förvandlats till bostadsrätter. Många har inte råd att köpa en bostadsrätt. Kollektivhus är ett bostadshus med vanliga lägenheter och gemensamma lokaler där folk som bor där kan umgås med varandra, laga mat och liknande. Det behövs ytterligare ett kollektivhus i Huddinge och det arbetar vi aktivt för.

Tillbaka upp

C

Cykel- och gångtrafik

Cykling minskar miljö- och klimatpåverkan, förbättrar hälsan och ökar trafiksäkerheten. Välplanerade cykel- och gångnät måste vara en naturlig del av kommunens översiktsplanering. Tillgången till cykelparkeringar måste också vara god och det måste bli enklare och smidigare att ta med sig cykeln på tåget.

Tillbaka upp

E

Energi

Andelen förnybar energi för hela riket bör vara minst 53 procent av den totala energianvändningen år 2020. Vi ska satsa på vindkraft och biogas. Många bostäder i miljonprogramområdena står inför stora renoveringsbehov och potentialen för energieffektivisering är stor. På riksnivå har vi föreslagit att ROT-avdraget bör kompletteras med klimatbonus för energieffektivisering. All nyproduktion av bostäder bör vara klimatsmart; lågenergi- eller passivhus och ha miljöanpassat byggmaterial.

Tillbaka upp

F

Feminism

Många kvinnor tvingas att arbeta deltid men vi vill att alla som önskar ska ha rätt till heltidsarbeten. Alla måste kunna försörja sig på sitt arbete.

Män och kvinnor ska behandlas som individer och inte utifrån traditionella könsmönster. Därför ska genuspedagogik införas i förskolorna.

Flickor på gymnasiet ska få lära sig feministiskt självförsvar. Det är skolans uppgift att motverka och bryta invanda könsmönster. Studie- och yrkesvägledare måste ha genuskunskaper för att inspirera tjejer till könsneutrala yrkesval.

Vårdnadsbidraget är ojämlikt och ska bort.

Främlingsfientlighet

Arbetet mot främlingsfientlighet måste effektiviseras. Den kan inte motverkas enbart genom upplysning utan det krävs en politik som bland annat minskar arbetslöshet och de sociala klyftorna samt en likvärdig skola för alla.

Jakten på papperslösa måste upphöra.

Det är viktigt att stödja etniska föreningar eftersom de har ett rikt kulturutbud som skapar förståelse för varandras kulturer.

Funktionsnedsättning

Huddinge måste även göras tillgänglig för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Det finns stora brister i tillgängligheten i offentliga lokaler och i det offentliga rummet. De måste åtgärdas snarast och i den fortsatta utvecklingen av Huddinge ska fokus läggas på tillgänglighet.

Förbifart Stockholm

Vi tar avstånd från projektet Förbifart Stockholm därför att den ger negativa miljö- och hälsokonsekvenser. (Förbifart Stockholm är en planerad ny motorväg för E4 genom västra Stockholm. Leden är tänkt att gå från dagens E 4/E 20 i Kungens kurva i söder till Häggvik norr om Stockholm.)

Bygget av denna motorväg leder till ökade utsläpp. Satsningar på vägar innebär att bilåkandet och utsläppen ökar. Istället bör man investera i kollektivtrafik för att klara det ökade behovet av resor i Stockholms län. De planerade vägprojekten kommer att skapa geografiska och sociala barriärer, vilket försvårar utveckling och integrering av Vårby Haga och Vårby gård. Om projektet ändå genomförs är det viktigt att negativa konsekvenser minimineras.

Förskolan

Förskolan är till för barnen. Därför ska alla barn ha rätt till förskola på heltid även om deras föräldrar är arbetslösa. Alla barn ska alltså garanteras till 30 timmar i förskolan.

Antalet forskollärare och andra pedagoger måste öka. Det är viktigt att alla pedagoger i förskolan har kunskaper i genusfrågor så att barnen ges förutsättningar att växa upp utan att de begränsas av krav som vilar på traditionella könsroller.

Barnen inom förskolan ska stimuleras till att äta hälsosam mat tillagad från grunden.

Det är viktigt att de barn som behöver extra stöd uppmärksammas tidigt och får hjälp.

Tillbaka upp

G

Gymnasiet

Vi är mot att de som går på yrkesprogram inte ska få möjlighet att få högskolebehörighet. Nu måste det finnas möjlighet för dessa elever att samtidig läsa in högskolebehörighet.

Vi tycker inte, som kommunens borgerliga majoritet, att fokus ska läggas på att uppmuntra eleverna att starta egna företag utan istället fortsätta studera och få utveckla sina idéer som anställda eller kanske som forskare.

Vi vill att kommen ska erbjuda alla som vill feriepraktikplats. Ett feriearbete innebär en möjlighet att tjäna extra under sommaren särskilt för de ungdomar som kommer från familjer som lever med ansträngd ekonomi. Det kan också bli så att man avstår från miljöer där man lätt hamnar i kriminalitet och missbruk och det kan ge en fot på arbetsmarknaden.

Jämställdhetsarbetet måste prioriteras för att motverka könsstereotypa studie- och yrkesval.

Det finns många ungdomar som har svårt att tillgodogöra sig studierna i vissa ämnen i gymnasiet. Många kommer från familjer där man inte har studievana. Därför tycker vi att man ska satsa på en stödorganisation i våra gymnasier.

Tillbaka upp

H

HBTQ

Allas lika värde är grundläggande för oss. Människor har lika värde och ingen får diskrimineras på grund av sexuell läggning. I förlängningen av detta ligger att alla som har kontakt med kommunen har rätt att bli bemötta med respekt.

Bemötande av andra styrs ofta av normer kring kön och sexuell läggning. Allmänt utgår man från att alla är heterosexuella. Om brukare eller anställda i kommunen med annan sexuell läggning bemöts utifrån denna norm finns stor risk för kränkning och uteslutning ur gemenskapen. För att bli medveten om sina egna fördomar och få konkret vägledning är det viktigt att all personal kontinuerligt utbildas i dessa frågor.

När personalen i en förvaltning eller i en grupp i förvaltningen har genomgått utbildning bör de anses HBT-certifierade. Detta kan symboliseras med ett regnbågsmärke. På det sättet kan brukare och anställda känna en större trygghet när man kontaktar förvaltningen och kommunen visar att man menar allvar med att alla ska bemötas med respekt oavsett sexuell läggning.

Eftersom det är viktigt att barn och ungdom med annan sexuell läggning än den heterosexuella bemöts på ett särskilt insiktsfullt sätt utan fördomar bör utbildningen påbörjas inom skolan.

Hemlöshet

Vi tycker att socialnämnden ska kartlägga hemlösheten i Huddinge och föreslå åtgärder för att motverka den och särskilt beakta kvinnors utsatta position.

Tillbaka upp

I

Integration

Det är viktigt att SFI-undervisningen utökas och att det skapas fler möjligheter till yrkesutbildningar.

Vi måste också satsa resurser på modersmålsundervisning för barn och unga i skolan. Det är också viktigt att barn med utländsk bakgrund redan som små får hjälp med sin språkutveckling.

Det är stor skillnad mellan kommundelarna vad gäller olika bostadsformer därför vill vi att man ska blanda olika upplåtelseformer – hyresrätter och bostadsrätter – när man bygger nytt.

Tillbaka upp

J

Jobb

Det är stor arbetslöshet i landet och i Huddinge kommun. Många människor har fråntagits rätten till sjukpenning och står utan försäkring och många sjuka människor tvingas ut i arbetslöshet.

Vi vill utöka välfärden genom nya kommunala jobb. Det behövs i skola och omsorg.

Vi vill att välfärden ska skötas i kommunal regi och inte i företag med vinstintressen. Ungdomar ska erbjudas plusarbeten och praktik. Full sysselsättning är en prioritering.

Jämlikhet

I våra förslag till kommunens budget lägger vi alltid extra resurser på områden där de största behoven finns och där de kan ge effekt på ökad jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet.

Kommunen ska arbeta aktivt mot all form av diskriminering oavsett om det gäller kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Alla förvaltningar ska genomgå utbildning i HBT-frågor. Kvinnor ska ha lika löner som män för likvärdigt arbete. Mänskliga rättigheter ska integreras i alla beslutprocesser och kunskapen om mänskliga rättigheter i kommunens verksamheter ska öka.

Jämställdhet

Många kvinnor tvingas att arbeta deltid men vi vill att alla som önskar ska ha rätt till heltidsarbeten. Alla måste kunna försörja sig på sitt arbete.

Män och kvinnor ska behandlas som individer och inte utifrån traditionella könsmönster. Därför ska genuspedagogik införas i förskolorna.

Flickor på gymnasiet ska få lära sig feministiskt självförsvar. Det är skolans uppgift att motverka och bryta invanda könsmönster. Studie- och yrkesvägledare måste ha genuskunskaper för att inspirera tjejer till könsneutrala yrkesval.

Den absoluta majoriteten av besökare på kommunens ungdomsgårdar är pojkar och sportanläggningarna utnyttjas till största delen av pojkar. Detta är orättvist och ojämställt. Vi vill därför att aktiviteterna på ungdomsgårdarna utformas så att tjejer vill vara där. Det handlar också om ett jämställt och fördomsfritt förhållningssätt hos de anställda. Krav måste ställas på föreningarna som använder våra anläggningar på att erbjuda fler flickor aktiviteter.

Tillbaka upp

K

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik är en del av den grundläggande samhällsservicen, precis som vård, omsorg och skola. Kvinnor, ungdomar, äldre, funktionshindrade och låginkomsttagare är de som använder kollektivtrafiken mest. Resor i kollektivtrafik är mer miljövänliga, trafiksäkra och jämlika än enskilda resor och därför bör privatbilismen minska. Att bygga förbifart Stockholm är varken modernt, rationellt eller hållbart. Vi vill istället bygga fler spår, införa fler busslinjer och göra smärre justeringar på befintliga vägsträckor. Det skulle minska klimatpåverkan och utsläpp av luftföroreningar med bättre hälsa som följd. Det skulle vara en lösning som är både socialt och ekologiskt hållbar. Vi vill också se en snabb byggstart av en första etapp av Spårväg Syd mellan sträckorna Flemingsberg-Masmo-Kungens kurva/Skärholmen-Fruängen-Älvsjö.

Kommunalskatten

Vi vill se mer resurser till bland annat förskola, skola och äldreomsorg. Kommunen har idag en ansträngd ekonomi varför vi i vårt förslag till Mål & Budget 2017 föreslår en mindre skattehöjning på 10 öre. Det ger oss utrymme för välbehövliga investeringar i kommunens verksamheter.  I våra budgetförslag lägger vi alltid extra pengar på riktade satsningar till skola, äldreomsorg, barnomsorg, arbetsmarknadsåtgärder för unga, kultur och fritid, jämställdhet och klimatåtgärder.

Kultur

I Flemingsberg finns en stor mångfald och därför behövs där ett aktivitetshus för kultur och social samvaro. I ett sådan kan man ha utställningar, nya bibliotekslokaler, teaterscen och café. Dessutom skulle föreningar och studieförbund få tillgång till samlingslokaler.

Det är viktigt att kulturverksamhet uppmuntras i hela Huddinge.

Barn och ungdomar ska ha möjlighet till kreativt skapande och andra fritidsaktiviteter utan att man behöver betala höga avgifter för det och kulturen ska blomstra i alla kommundelar.

Det är en mycket sned elevrekrytering till Kulturskolan med huvuddelen av elever från de centrala delarna av Huddinge. Detta beror säkerligen främst på de höga avgifterna men också på grund av att lokalerna främst ligger i centrala Huddinge. Samverkan mellan skolan och Kulturskolan behöver inledas i Vårby Gård och Flemingsberg för att barnen där ska få möjlighet att ta del av Kulturskolans verksamhet. Avgifterna måsta sänkas.

Tillbaka upp

M

Människohandel

Människohandel måste motverkas och offren måste stödjas. Med människohandel menas kvinnor som utsätts för sexuell exploatering, uttnytjannde av människor som tvångsarbetare och tiggare men även tvångsgifte.

Det är viktigt att det finns kunskaper och metoder i Huddinge kommun för att identifiera vilka som utsätts för prostitution och annan människohandelsliknande brottslighet och kunna ge offren den hjälp de har rätt till enligt socialtjänstlagen. Vi vill att kommunen ska ta fram en åtgärdsplan eller lokala riktlinjer för att motverka prostitution och människohandel och för att stödja offren. I den ska också barnperspektivet komma fram eftersom det förekommer att barn används i människohandel i form av t.ex. tiggeri.

Miljö

Man måste ta hänsyn till miljön vid all nyproduktion av bostäder och vid vägbyggen. Utsläppen av växthusgaser måste minskas. Ett led i det arbetet är att utbudet av kötträtter i skolor och inom omsorgen minskas.

Vi arbetar för att grönområden och livsmiljö inte ska förstöras. Hela Masmoplatån ska bli naturreservat.

Infartsparkeringarna för bilar och cyklar vid pendeltågstationerna i kommunen ska byggas ut. Spårväg Syd måste börja byggas snarast.

Vi vill satsa på solkraft, vindkraft och biogas.

Mat

Maten står för nästan en tredjedel av klimatutsläppen. Det är i synnerhet vårt köttätande som leder till stor klimatbelastning. Vi vill därför verka för en minskad köttkonsumtion och att Huddingeborna äter mer frukt och grönt. Därför vill vi verka för en vegetarisk dag i veckan på alla kommunala institutioner. Maten i skolor, på äldreboenden och inom omsorgen ska lagas från grunden utan några halv- eller helfabrikat.

Tillbaka upp

N

Natur

Huddinge kommun består till en tredjedel av skyddade naturområden. Dessa ska förbli tillgängliga för alla för friluftsliv och rekreation, utan privata eller ekonomiska intressen. Det är viktigt att tillsynen av våra naturreservat tilldelas tillräckliga resurser. Vidare visar tidigare så kallade miljöskandaler med upptäckter av föroreningar i naturen att mer medel bör anslås till tillsynen av industriella verksamheter. Snötippning ska inte ske på det sättet att djurliv och växter hotas.

Tillbaka upp

R

Ridsport

I Huddinge är ridsporten den näst största idrottsaktiviteten för flickor men det är ändå procentuellt fler flickor i andra kommuner som utöver ridsport. Vi tycker att Huddinge kommun ska besluta att uppföra åtminstone en ytterligare ridanläggning för att alla som vill ägna sig åt ridsporten ska kunna göra det. Kommunen borde även stödja projekt inom ridsporten som främjar integration. Man borde också skapa förutsättningar för att fler barn och ungdomar med funktionsnedsättningar får möjlighet att delta inom ridsporten.

Rättvisa och solidaritet

Kommunen ska hjälpa och stödja alla som står långt ifrån arbetsmarknaden. Socialnämnden ska prioritera ungdomar som varken arbetar eller studerar för att underlätta för dem att bli självförsörjande.

Alla kommundelar ska ha ett centrum med närbutiker och mötesplatser där man kan ha kulturella och andra aktiviteter.

Hemlösheten ska motverkas. Det är viktigt att det finns ett samarbete mellan kommunen och bostadsföretagen för att ordna fram boendelösningar för de bostadslösa.

Kunskaperna om mångfaldsfrågor hos kommunens personal måste öka. Personal i de kommunala förvaltningarna ska utbildas i HBT-frågor.

Vi tycker att det är bra att allt flera kommuner har beslutat att inrätta sociala investeringsonder för att kunna satsa mer långsiktigt på att förebygga utanförskap, främst bland barn och unga. Utanförskapet kostar mycket och därför ska det förebyggas i tid. Exempel på sociala intesteringar är insatser för minskning av skolfrånvaro eller insatser för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tillbaka upp

S

Segregation

Huddinges kommundelar skiljer sig åt i fråga om invånarnas inkomster, arbete, utbildning och folkhälsa. Vi vill satsa på de områden där många människor lever under sämre villkor. Skolorna där behöver mer pengar. Dessa områden ska göras mer attraktiva genom mer blandad bebyggelse och bra service.

Tillbaka upp

Skola

Lärarna behöver spendera mer tid på lärandet och mindre tid på administrativa uppgifter. Vi vill också öka lärattätheten.

Kommunen behöver ta större ansvar för att öka likvärdigheten mellan alla elever oavsett elevernas sociala och ekonomiska situation. Skolans uppgift är också att ge alla elever likvärdiga förutsättningar oavsett kön. Barn med utländsk bakgrund måste få hjälp med språkundervisning. Alla ska ha rätt till läxhjälp i skolan. Den sjunkande läsförståelsen bland barn ska förebyggas.

Tillbaka upp

Skolmat

Skolmaten borde lagas från grunden i skolans kök. Då blir maten både hälsosam och smakrik. Vissa skolkök borde renoveras och personalen bör utbildas i att laga maten från grunden. Om man gör det har man koll på vad den innehåller, vilket man ofta inte har med de hel- och halvfabrikat som i stor utsträckning serveras i skolor och förskolor idag.

Minst en dag i veckan bör endast vegetarisk mat serveras i för-, grund och gymnasieskolan. Vi tycker även att vegetariskt alternativ alltid ska finnas i skolor. Därför bör även kökscheferna utbildas i vegetarisk matlagning.

Spårväg Syd

Vi vill att Spårväg Syd ska börja byggas snarat. (Spårväg Syd är en föreslagen snabbspårväg i södra Storstockholm. Linjen är tänkt att gå sträckan Älvsjö – Fruängen – Skärholmen – Kungens kurva – Masmo – Flemingsberg, och ska därmed binda samman flera olika linjer av tunnelbana och pendeltåg.) Den är helt nödvändig för att avlasta all biltrafik framför allt på Glömstavägen som går från Vårby och förbi vägen in till Flemingsberg.

För att få folk att åka kollektivt behöver vi bygga ut kollektivtrafiken, inte billederna.

Tillbaka upp

T

Tillgänglighet

Huddinge måste även göras tillgänglig för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Det finns stora brister i tillgängligheten i offentliga lokaler och i det offentliga rummet. De måste åtgärdas snarast och i den fortsatta utvecklingen av Huddinge ska fokus läggas på tillgänglighet.

Tillbaka upp

Trafik

Privatbilismen bör minskas och kollektivtrafiken prioriteras. Resor blir mer miljövänliga på det sättet. Fler spår bör byggas och fler busslinjer införas. Vi arbetar för fler cykelleder, cykelparkeringar och miljöanpassade vägar.

Tillbaka upp

Trygghet

Poliser, väktare och övervakningskameror är inte en garant för trygghet. Vi vill istället, till exempel, ha fler fritidssekreterare och fältassistenter. Kommunen ska stödja organisationer som Lugna Gatan. Belysningen och gångvägarna ska göras bättre för att minska risken för överfall.

Unga flickor måste skyddas mot mobbning och sexuellt ofredande på nätet. Våld mot kvinnor och barn i hemmet ska motverkas.

Förebyggande åtgärder mot kriminalitet och droger ska genomföras.

Tillbaka upp

U

Unga

Ungdomarna ska få mer inflytande i kommunen och vara med i samhälsplaneringen. Därför borde kommunen anställa ungdomsombud och inrätta ungdomsråd i kommundelarna. Ungdomar ska erbjudas gratis fritidsaktiviteter och feriepraktikplatser.

Extra stöd ska erbjudas till de som varken arbetar eller studerar.

Fler mötesplatser för ungdomar och ungdomshus ska skapas. I brist på sådana ställen tillbringar ungdomar tid ute på stan. Detta kan ibland leda till att man hamnar i kriminalitet och drogberoende. Det är viktigt att det finns olika mötesplatser i de ungas närområde där de kan umgås och hålla på med olika aktiviteter. Där ska helst finnas vuxna aktivitetsledare.

I Huddinge är ridsporten den näst största idrottsaktiviteten för flickor men det är ändå procentuellt fler flickor i andra kommuner som utöver ridsport. Vi tycker att Huddinge kommun ska besluta att uppföra åtminstone en ytterligare ridanläggning för att alla som vill ägna sig åt ridsporten ska kunna göra det. Kommunen borde även stödja projekt inom ridsporten som främjar integration. Man borde också skapa förutsättningar för att fler barn och ungdomar med funktionsnedsättningar får möjlighet att delta inom ridsporten.

Tillbaka upp

V

Vinster i välfärden

Äldreomsorg, förskolor och social omsorg ska inte drivas av riskkapitalbolag. Vinster inom de här områdena ska gå till att anställa mer personal och till bättre kvalitet, därför ska de återinvesteras och inte plockas ut av privata bolag som drivs av vinstintressen.

Välfärden ska styras av solidaritet och omtanke om alla eftersom det är vi alla som använder den. Välfärden får idag alldeles för lite resurser. Därför vill vi – som sagt – satsa mer för att anställa flera läkare, lärare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Men att verksamheterna går med en del överskott är bra. Det vi menar är att överskottet ska återinvesteras och inte plockas ut och försvinna.

Det är naturligt att det finns flera utförare i välfärden. Det kan vara stiftelser, föreningar eller företag utan vinstintresse.

Skolan ska lägga fokus på att ge alla elever lika bra utbildning och inte heller den styras av vinstintressen. Vi anser att alla har rätt till en bra utbildning och inte bara de elever som anses vara mest lönsamma. Fler lärare bör anställas och klasserna bör bli mindre för att varje elev ska få det stöd denne behöver för att klara studier.

Inom välfärden ska människor inte mätas efter lönsamhet.

Tillbaka upp

Ä

Äldre

Vi vill att fler ska anställas inom äldreomsorgen. Det handlar både om kvaliteten för de äldre och om arbetsvillkoren för de som jobbar. De äldre ska också ha rätt till kulturaktiviteter och kunna ta med sina husdjur på äldreboendena.

Fler äldreboenden med personal som talar de äldres hemspråk ska planeras.

De äldre har rätt till trygg omsorg oavsett om man bor på ett äldreboende eller om man bor kvar hemma. Resurser ska riktas till daglig aktivitet och stimulans för de äldre.

Äldre HBT-personer är extra känsliga för hur de blir bemötta. Det är viktigt att personalen inom äldreboenden och hemtjänsten har kunskaper att bemöta dessa personer. Större trygghet för äldre HBT-personer krävs.

Den kommunala hemtjänsten ska få de resurser som krävs för en bra omsorg till de äldre.

Tillbaka upp

Kopiera länk