artikel

Öka tryggheten

Vänsterpartiet kämpar för ett samhälle där alla ska känna sig trygga var man än befinner sig. Det skall gälla såväl utomhus som i hemmet.

Brott uppstår på grund av olika orsaker. Det är därför viktigt att det bedrivs brottsförebyggande arbete på alla områden i samhället. Framför allt är det viktigt att det finns en fungerande välfärd för alla. Då kommer alla som behöver vård för missbruk och psykiska sjukdomar att få det och antalet brott som är drogrelaterade eller beror på människors dåliga psykiska hälsa kommer att minska. Finns det en fungerande skola och om ungdomar har möjligheter till meningsfylld fritid så minskar ungdomsbrottsligheten. Arbetslösheten utgör också en grogrund för utanförskap och medför ökad risk för kriminalitet.

Många kvinnor utsätts för våldsbrott och sexualbrott i det egna hemmet. Dessutom finns det brott av homofobisk och rasistisk karaktär. Dessa brott måste förhindras bl a genom information och utbildning om alla människors lika värde. Kvinnoförtryck måste bekämpas i alla former.

Brottsstatistiken visar att det är de som bor i de mest utsatta områdena som utsätts för den största brottsligheten. Vänsterpartiet anser därför att stora satsningar behöver göras i dessa områden för en bättre miljö och möjlighet till meningsfylld fritid.

Vänsterpartiet har på riksplanet arbetat för en ökning av antalet poliser. Poliserna bör finnas ute i bostadsområden och centrumanläggningar och vara aktiva i det brottsförebyggande arbetet. Kommunen skall tillhandahålla gratis lokaler för närpolisens verksamhet i olika kommundelar. Vi välkomnar de nya lokala polisstationerna som startas.

Vänsterpartiet stöder uppbyggnaden av lokala brottsförebyggande råd i de olika kommundelarna i Huddinge. Det är också viktigt att det finns ett samarbete mellan föreningar, föräldrar, polis, näringsliv och skola för att förhindra brott. Vänsterpartiet har tagit initiativ till att det bedrivs ett aktivt arbete för att hjälpa unga brottsoffer och att det erbjuds medling för att få ungdomsbrottslingar att förstå vilken skada de har orsakat brottsoffren.

Det behövs även fler fältassistenter och socialsekreterare som arbetar brottsförebyggande, dessa skall ha den kulturkompetens som behövs för att arbeta inom sina respektive områden. När ungdomar har dömts för brott skall det finnas möjlighet till ungdomstjänst och vård inom socialtjänsten och individuella vårdplaner skall upprättas. Ungdomar skall även få möjlighet att delta i program som lär ut att det finns andra metoder att lösa konflikter än genom våld.
Kommunen skall stötta de ungdomsgrupper i kommundelarna som förebygger brott och ökar tryggheten under kvällar och helger.

De kvinnor som har utsatts för våld i hemmet ska ha möjlighet till skyddat boende och barn som har varit vittnen till våld mot sina mammor skall få hjälp att bearbeta vad de har varit med om. Vänsterpartiet anser även att de män som utsätter sina närmaste för våld och som erkänner detta skall ha möjlighet att inom kommunen delta i speciell programverksamhet för att förhindra ytterligare våld.

Vänsterpartiet anser att det finns mycket mer att göra för att skapa tryggare utemiljöer i Huddinge. Gatlyktor och annan utebelysning måste fungera och vara konstruerade så att stora områden belyses. Buskage skall klippas kontinuerligt och cykel- och gångvägar skall löpa i marknivå. Garagen skall vara upplysta och säkra och hissar kan t ex göras med glasväggar för att kvinnor skall känna sig trygga mot övergrepp. Busshållplatser bör läggas närmare bostäderna, både ur trygghets- och tillgänglighetsperspektiv. Vänsterpartiet anser att det behövs göras en översyn för att närområdena skall bli tryggare. I det arbetet bör HUGE involveras.

Bruket av kamphundar som hot eller vapen måste bekämpas med alla de medel som lagarna ger.

Kandidat nr 3 på kommunfullmäktigelistan: Maritta Laine bor i centrala Huddinge och arbetar som politisk sekreterare för vänsterpartiet i Huddinge, sitter som ledamot i Äldreomsorgsnämnden.

Kopiera länk