artikel

Vänsterpartiet motionerar om bättre trafikmiljö i Huddinge och ett bilfritt Centrum i Stuvsta!

Då framförde flera medborgare krav på en bättre trafikmiljö på Kommunalvägen i centrala Huddinge. Många är också de Stuvstabor som har framfört önskemål om ett bilfritt Stuvsta Torg och fler parkeringsplatser vid pendeltåget. Vi i Vänsterpartiet stödjer dessa förslag och därför har Britt Björneke och Dag Olausson som båda bor i centrala Huddinge lämnat in motioner till kommunfullmäktige i frågan. Nu återstår det att se om även övriga partier och förvaltningarna tycker att det är bra idéer som kan genomföras. Läs motionerna…

TVÅ MOTIONER TILL KoMMUNFULLMÄKTIGE:

 Gör Kommunalvägen trafiksäkrare!

 Kommunalvägen sträcker sig från Kvarnbergsplan till Storängsleden och det förekommer mycket trafik, såväl personbilar som bussar på vägen. Många skolelever rör sig även i området till och från skolor och till Centrum, pendeltågstationen och busshållplatserna. Det råder hastighetsbegränsning till 30 km/tim under viss tid av dagen i anslutning till Kvarnbergsplan och Tomtbergaskolan. Däremot finns ingen sådan hastighetsbegräsning på vägen mellan Tomtbergaskolan och Storängsleden. Detta innebär stora risker för trafikolyckor. Människor rör sig till och från kyrkan, biblioteket, kommunhuset och Huddinge Centrum. Trafiken är livlig i området och det finns enbart ett övergångsställe med trafikljus i detta område. Vid busshållplatserna vid infarten till Huddinge Centrum förekommer det även ofta att människor springer över vägen istället för att använda gångtunneln. Enligt vår mening vore det naturligt att det även är hastighetsbegränsning till 30 km i detta område.

 Vi föreslår därför att det införs hastighetsbegräsning till 30 km/tim och/eller andra trafiksäkerhetsåtgärder på hela Kommunalvägen för att förebygga trafikolyckor.

Huddinge 2009-06-04

Britt Björneke                      Dag Olausson                                                        

___________________________________

Gör om Stuvsta Torg från en parkeringsplats till en mer trivsam och levande mötesplats och inför fler infartsparkeringsplatser i Stuvsta!

Från att enbart ha varit en knutpunkt runt järnvägsstationen har Stuvsta Torg utvecklats till ett Centrum med bl.a. vårdcentral, Apotek, en del affärer och serveringar. I Centrum finns även serviceboende, dagcentral och öppen förskola. Flera flerfamiljshus finns också i närheten. Många människor passerar Stuvsta Torg till och från bussar och pendeltåg och använder sig av den service som finns där. Det finns emellertid ett stort antal människor som bor i området och andra som besöker det för att det är ett trevligt och småskaligt affärscentrum. Det som förstör torget och försvårar en utveckling av torget till en bättre och lugnare mötesplats med t.ex. torgförsäljning, planteringar och offentlig konst, bänkar och en liten scen för möten och uppträdanden är torgets funktion som en enda stor parkeringsplats.

Vi är medvetna om att behovet av parkeringsplatser är stort i Stuvsta Centrum eftersom infartsparkeringen till pendeltågen ständigt är fullbelagd. Dessutom behöver de som använder sig av servicen i Centrum ofta tillgång till bil. Vi anser att det är hög tid att öka antalet infartsparkeringsplatser genom att bygga ett parkeringsdäck i området. Detta kan t.ex. förläggas på fastigheten bakom Vårdcentralen. På den tomten bör det även anordnas parkeringsplatser till dem som besöker Stuvsta Centrum under en begränsad tid. Då kan parkeringsplatserna på Stuvsta Torg begränsas avsevärt. Ett fåtal parkerings-platser bör naturligtvis även finnas för dem som har särskilda behov av biltransport. Genom detta förslag utökas möjligheten att åka kollektivt in till Stockholm och samtidigt skapas en bilfri miljö och en trevligare mötesplats i Stuvsta.

Vi föreslår därför

att antalet infartsparkeringsplatser utökas på det sätt som har angetts i motionen

att Stuvsta Torg befrias från merparten av parkeringsplatserna och förbättringar görs av miljön på det sätt som har angetts i motionen

 Britt Björneke                                                    Dag Olausson                                              

Kopiera länk