artikel

Rapport från kommunstyrelsen i juni

När väl den stora budgetdebatten (ni har väl läst vårt budgetförslag!) den 11 maj och åtföljande sammanträde kvällen var över var det dags för kommunstyrelsemöte med flera tunga ärenden. Det gällde uppföljning av Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012-2014 och remiss för ny projektplan för 2013-2015. Dessutom gällde det samrådsförslag för Översiktsplan 2030 för Huddinge kommun, remiss från Trafikverket för förstudie för del av Södertörnsleden och Äldreombudsmannens rapport. Vi i Vänsterpartiet hade inte oväntat en del synpunkter i form av egna förslag eller protokollsanteckningar på den borgerliga majoritetens förslag. Som vanligt vann de inte gehör. Det är svårt att få borgarna att ändra sina förslag och motiveringar trots att de inte har några större invändningar mot dem i sak.

När väl den stora budgetdebatten (ni har väl läst vårt budgetförslag!) den 11 maj och åtföljande sammanträde kvällen var över var det dags för kommunstyrelsemöte med flera tunga ärenden. Det gällde uppföljning av Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012-2014 och remiss för ny projektplan för 2013-2015. Dessutom gällde det samrådsförslag för Översiktsplan 2030 för Huddinge kommun, remiss från Trafikverket för förstudie för del av Södertörnsleden och Äldreombudsmannens rapport. Vi i Vänsterpartiet hade inte oväntat en del synpunkter i form av egna förslag eller protokollsanteckningar på den borgerliga majoritetens förslag. Som vanligt vann de inte gehör. Det är svårt att få borgarna att ändra sina förslag och motiveringar trots att de inte har några större invändningar mot dem i sak.

 

Inga hyresbostadsprojekt och fördröjningar av flera projekt

Jag upplever att det egentligen saknas en politisk styrning av samhällsbyggnadsfrågor och att man istället låter tjänstemännen styra. När det gäller byggande av hyreslägenheter uttalar man att man vill det men man gör inget för att förverkliga det. Planer skjuts hela tiden på framtiden och allt överlämnas till marknadskrafterna. Istället borde man sluta avtal med exploatörerna med tidsgränser och utnyttja det kommunala planmonopolet. Tillsammans med Miljöpartiet lade vi en protokollsanteckning som poängterade bristen på visioner och att man splittrar upp arbetet med en mängd småprojekt och inte ser till helheten. Kommunen följer privata intressenters alla önskemål och sedan visar det sig att de enskilda mer tänker på vinster och försenar eller hoppar av projekten. Istället vill vi satsa på att det byggs hyresbostäder för alla kategorier människor, att förtätningar görs på ett sätt så att miljön blir trivsam, att grönytor sparas för biologisk mångfald, bostadsnära rekreationsområden och plats för lek.

Hur ska Huddinge se ut 2030?

Arbetet med översiktsplanen 2030 har nu resulterat i ett beslut om ett förslag som går ut på remiss. Meningen är att beslut ska tas i kommunfullmäktige under våren/sommaren 2014. Det är ett mycket spännande förslag som har arbetats fram av förvaltningen under lång tid med workshops och annat delaktighetsarbete. Vi hade redan tillsammans med Miljöpartiet haft lite andra förslag till inriktning på planen. Vi går emot satsningarna på Förbifart Stockholm och en Södertörnsled som utvidgas till flerfilig motorväg och vill istället satsa på miljö och klimatanpassade transportsätt. Dessutom vill vi satsa på fler hyresrätter och gröna tillverkningsföretag förutom tjänsteföretag. Den miljökonsekvensbeskrivning som har gjorts visar att vi måste bygga i kollektivtrafiknära områden, ha lägre parkeringstal och prioritera satsningar på Spårväg Syd. Vi går definitivt emot ett alternativ förslag till exploatering av Glömstadalen med företagsetableringar och 4000 nya bostäder som gör att natur- och kultur miljöerna helt förändras samt att bullret ökar och klimatmålen motverkas betydligt. Det här ärendet återkommer och det är viktigt för oss och kommande generationer att vi sätter oss in i frågan och har en egen Vänstervision när vi småningom går till beslut.

De äldres dåliga ekonomi

Vi är glada över att vi sett till att det finns en Äldreombudsman i kommunen som står fri från förvaltningen. Hon har kontakt med många äldre och deras anhöriga och för fram deras synpunkter på äldreomsorgen i Huddinge på ett öppet och ocensurerat sätt. Senast har hon rapporterat om den dåliga ekonomi många äldre har beroende på de höga hyrorna i äldreboenden. Därför behöver de söka försörjningsstöd och här finns brister i bemötandet av dem. Vänsterpartiet har tagit upp frågan i en protokollsanteckning om att man måste hitta ett bra system med att bemöta dem och att inte ställa samma krav på 90 åringar som på människor i arbetsför ålder. För övrigt anser jag att det är skamligt att många äldre har en så svår ekonomisk situation och att den försämras på grund av de dyra äldreboendena i Huddinge. Där menar vi att man behöver se över hyressättningen.

 Britt Björneke

Gruppledare och ledamot i Kommunstyrelsen

Kopiera länk