• Hem
  • Ett jämlikt Hud...
sida

Ett jämlikt Huddinge

Det finns stora skillnader mellan kommundelarna i Huddinge i fråga om ohälsa, arbete och inkomster . Det skiljer sig också stort om man känner sig delaktig och trygg.

För att utjämna skillnaderna mellan kommundelarna behövs det därför utvecklingsplaner för nya bostäder, arbetstillfällen, mötesplatser och trygghetsskapande åtgärder. En viktig uppgift för kommunen är också att öka resurserna i de mest eftersatta områdena. Barn och ungdomar måste ha lika möjlighet till fritidssysselsättningar som t.ex. tillgång till Kulturskolan.

Ökad delaktighet
Andelen invånare som har känt sig utsatt för diskriminering och särskilt då personer med funktionsnedsättning har ökat. Det behövs därför ett aktivt arbete mot diskriminering och för ökad delaktighet i hela kommunen. Detta är en förutsättning för ökad jämlikhet. I områden med lågt röstdeltagande behövs också en ökad satsning på delaktighet.

Fokus på jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att använda sig av kommunens bistånd och service. Könsbaserad statistik är ett bra verktyg att mäta hur det är med jämställdheten. Tyvärr finns detta inte alltid framtaget. Där statistik finns att tillgå framgår det att det finns skillnader mellan hur resurserna till män och kvinnor är fördelade. Ett exempel är att en betydligt större andel pojkar än flickor ingår i bidragsberättigade idrottsföreningar. Jämställdhetsintegreringen måste därför intensifieras och möjligheterna för flickorna att utöva sina fritidsintressen utökas.

Jämsides med detta måste arbetet med att motverka diskriminering av personer med annan sexuell läggning och personer med funktionsnedsättning fortsätta. HBT-certifieringen av våra verksamheter är en bra metod som ska utvecklas.

Utveckla förskolan
I förskolan och skolan ska det genuspedagogiska förhållningssättet genomsyra all verksamhet. Det är särskilt viktigt att flickor och pojkar inte bedöms efter gamla invanda könsmönster utan istället som individer som ska få utvecklas enligt sina egna möjligheter och intressen.

Stöd till utsatta kvinnor
Kvinnofridsarbetet med stöd och hjälp till utsatta kvinnor och unga tjejer samt behandlingsgrupper för män är fortsatt viktiga insatser. Detta arbete ska utvecklas med handlingsplaner och information till allmänheten för att motverka mäns våld och förföljelse av kvinnor som de lever med eller har levt med i nära relationer. Kommunen ska även arbeta aktivt tillsammans med andra aktörer för att uppmärksamma och stödja offren när det gäller människohandel och prostitution samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Kopiera länk