• Hem
  • Skola och försk...
sida

Skola och förskola

Alla elever måste kunna lita på att deras skola erbjuder en bra utbildning. Vi vill ta bort möjligheten att driva skolor som företag med vinstintresse och istället se till att eleverna ska kunna lita på att den skola som ligger närmast hemmet har goda förutsättningar att ge eleverna den kunskap de har rätt till.

Den borgerliga minoritetskoalitionen som styr i Huddinge har under flera års tid skurit ner på skolans och förskolans budget och det har drabbat många hårt. Bristande planering i kommunen har gjort att det saknas platser i Huddinges skolor och förskolor. Som ett resultat av detta har barngruppernas storlek ökat vilket leder till en större belastning för personalen. En dålig miljö både för barn och personal. Huddinges barn förtjänar bättre.

Vi anser att kommunen bör följa skolverkets rekommendationer i fråga om barngruppernas storlek. Det är också viktigt att kommunen är en bra arbetsgivare som ser till att de anställda har bra arbetsvillkor. Lärarnas arbetsvillkor måste förbättras. Deras arbetsbörda måste bli lättare genom att de får fler kollegor, men också bland annat genom att man lättar på administration och minskar antalet nationella prov.

Ökad jämlikhet
Den svenska skolan dras isär och elever med olika bakgrund samlas på olika skolor. Högpresterande elever samlas på vissa skolor, ofta friskolor, medan andra elever samlas på andra skolor, ofta kommunala skolor. Gruppen elever som det går sämre för blir allt större och de halkar efter alltmer. Samtidigt växer de överskott som de vinstdrivande friskolorna gör. Skattepengarna används inte som det är tänkt, till eleverna och skolans personal. Vi har också sett exempel på skolor som läggs ner där eleverna inte har någonstans att ta vägen från en dag till en annan. Detta är en ohållbar utveckling.

I Huddinge råder en stor ojämlikhet mellan skolorna i olika kommundelar. Vi har skolor där många av eleverna inte når upp till kunskapsmålen samtidigt som det finns skolor där samtliga elever klarar kunskapskraven. Detta betyder att kommunen bryter skolverkets krav på likvärdighet. Vi behöver se till att mer resurser går dit de bäst behövs.

 

Kopiera länk